ЗэшIохыгъэр макIэп, ау джыри щыкIагъэхэр щыIэх

Гъэстыныпхъэ шхъуантIэр зимыIэхэм ящагухэм ыпкIэ хэмылъэу ящэлIэгъэным фытегъэпсыхьэгъэ программэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм фэгъэзэгъэ шъолъыр штабэу Адыгеим щызэхащагъэм Мыекъопэ районым зэхэсыгъо щыриIагъ.

ЗэIухыгъэ къэбарлъыгъэIэс амалхэр.

Ар зэрищагъ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу, штабым хэтэу Владимир Нарожнэм.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Къэралыгъо Советым – Хасэм идепутатхэр, АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Шэуджэн Заур, Iахьзэхэлъ обществэу «Газпром межрегионгаз Майкоп» зыфиIорэм ипащэу ЕкъутэкI Аслъан, псэупIэ кой администрациехэм япащэхэр, народнэ депутатхэм я Совет хэтхэр, нэмыкIхэр.

Мыекъопэ районым щыпсэурэм ипроцент 60-р ары гъэстыныпхъэ шхъуантIэр зыIэкIахьэрэр. Ар имыIэу «догазификацием» фэгъэхьыгъэ программэм хэлэжьэнэу лъэIу тхылъ къэзытыгъэр унэгъо 3847-рэ мэхъу. Ахэм ащыщэу 3234-мэ газымкIэ шъолъыр компаниер зэзэгъыныгъэхэм адыкIэтхагъ, 2530-мэ ящагу гъунапкъэхэм афыращэлIагъ, унэм рищагъэу зыгъэфедэрэр 977-р ары.

Гъэстыныпхъэ шхъуантIэ зимыIэу «догазификацием» фэгъэхьыгъэ програм­мэм къыхиубытэу мы муниципальнэ образованием щагу 4049-рэ ит. Арышъ, джыри 205-мэ ар афыращэлIэн алъэкIыщт.

Ахэм зэкIэми тхылъхэр къагъэхьа­зырыгъэхэп, къезыхьылIагъэхэми зэрищыкIагъэм тетэу зымыгъэпсыгъэхэр е псэу­пIэр ежьхэм зэряунаер икъоу къэзымыушыхьатышъугъэхэр къахэ­кIыгъэх. ПстэумкIи тхылъ 450-мэ арагъэгъэзэжьыгъ.

Анахьэу Iофхэр зыщылъымыкIуатэхэрэр Абдзэхэ ыкIи Дахъо псэупIэ койхэр ары. ГущыIэм пае, поселкэу Гъозэрыплъэ ищагу 84-р газыр ящэлIэгъэным техническэу фэхьазыр, ау лъэIу тхылъ къэзытыгъэр 38-рэ ныIэп. Станицэу Дахъор пштэмэ, ащ ищагу 869-мэ аращэлIэн алъэкIыщт, 256-р ары тхылъ къэзытыгъэр. Ахэм анэмыкIэу ауж къинэхэу ягугъу къашIыгъ поселкэу Усть-Сахрай, псэупIэхэу ХъымыщкIэй, Новосво­боднэм.

ПсэупIэ кой администрациехэм япащэ­хэм зэхэсыгъом къызэрэщаIуагъэмкIэ, зыпари зыщымыпсэурэ унэхэр бэу ахэтых, псэупIэр бысымым зэриунаер къэзыушыхьатырэ тхылъхэр зыIэкIэ­мылъхэри къахэкIых.

— «Социальнэ догазификацием» фэгъэхьыгъэ проектым ипхырыщын, ащ къыдэлъытагъэхэр игъом ыкIи икъоу гъэцэкIэгъэнхэм апае хэбзэ къулыкъу­хэмрэ газымкIэ шъолъыр компаниемрэ Iоф зэдашIэн фае, — къыIуагъ Владимир Нарожнэм. — Уахътэу къэнагъэр макIэ, цIыфхэм тхылъхэр тэрэзэу агъэпсынхэмкIэ тадеIэныр шIокI зимыIэ Iоф. Программэм къыдэлъытагъэхэр, фэгъэкIотэнэу щыIэхэр, нэмыкIэу Iофым хэлъхэр икъоу алъыгъэIэсыгъэн фае. АР-м и ЛIышъхьэ программэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм лъэплъэ, тэри тынаIэ тетынэу пшъэрылъ къытфишIыгъ.

НэмыкI лъэныкъоу программэм игъэ­цэ­кIэнкIэ анаIэ зытырагъэтын фаехэми игъэкIотыгъэу атегущыIагъэх. Шъугу къэдгъэкIыжьын, «догазификацием» фэгъэхьыгъэ программэр блэкIыгъэ 2022-рэ илъэсыр ары зежьагъэр, пIэлъэ гъэнэфагъэ иIэп. Урысые политическэ партиеу «Единэ Россиер» ащ кIэщакIо фэхъугъ, УФ-м и Президент къадыри­гъэштагъ. Владимир Путиным псэупIэу газыр зыдэщагъэхэм ар зимыIэу адэсхэм ящагу гъунапкъэхэм ыпкIэ хэмылъэу афынагъэсынэу пшъэрылъ къышIыгъ. ЦIыфхэм ежьхэм яунэ зэрэращэлIэщтымрэ зэрэщызэбгыращыщтымрэ зыпкIэ атырэр.

Адыгеим исэу гъэстыныпхъэ шхъуан­тIэр ищагу фыращалIэмэ шIоигъоу лъэIу тхылъ къэзытыгъэр 9796-рэ мэхъу, 8012-мэ зэзэгъыныгъэхэр адашIыгъэх, 6326-мэ ящагухэм афыращэлIагъ, 2216-мэ газыр афатIупщыгъэу агъэфедэ.

Мыекъопэ районым къыфэдгъэзэжьмэ, «догазификацием» фэгъэхьыгъэ програм­мэм къыдэлъытагъэу щызэшIуахырэм нэмыкIэу, гъэстыныпхъэ шхъуантIэр цIыф­хэм аIэкIэгъэхьэгъэным фытегъэп­сыхьагъэм ишIуагъэкIэ псэупIэхэр зэзып­хырэ газрыкIуапIэу километрэ 32-рэ щагъэпсыщт, псэупIэ кIоцIхэм километрэ 16 ащызэбгыращыщт.

ХЪУТ Нэфсэт.