Зэфэхьысыжьхэр ашIыгъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэрэ АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэмрэ яшIухьафтынхэр зэрылъ зэнэкъокъухэр аухыгъэх.

Ащ текIоныгъэр ыкIи хагъэу­нэфыкIырэ чIыпIэхэр къащыдэзы­хыгъэхэр мы мафэхэм агъэшIуа­гъэх ыкIи къалэжьыгъэ тынхэр аратыжьыгъэх. Iофтхьабзэхэм якIэщэ­кIуагъэх Адыгеим фут­болым­кIэ и Федерациерэ АР-м физичес­кэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитетрэ.

Адыгеим ичемпионат зырагъа­жьэм команди 10 хэлажьэщтыгъ, ау кIэухым нэсыгъэр 8. Чемпион хъугъэр Мыекъопэ районым икомандэу «Урожай» зыфиIорэр ары. ЯтIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ Красногвардейскэ районыр къэзыгъэлъэгъогъэ «Кавказым», ящэнэрэ хъугъэ Теуцожь районым икомандэу «Чэчэнаир». Хагъэу­нэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхы­гъэхэм Адыгеим и ЛIышъхьэ ыцIэкIэ ахъщэ шIухьафтынхэр, кубокхэр, щытхъу тхылъхэр ыкIи медальхэр афагъэшъошагъэх.

Командэхэр зыдэщыт чIыпIэ­хэр ыкIи очко пчъагъэу рагъэ­къугъэр:
1. «Урожай» — 41.
2. «Кавказ» — 40.
3. «Чэчэнай» — 31.
4. «АГУ» — 30.
5. «Адыгэкъал» — 22.
6. «Кощхьабл» — 15.
7. «Тэхъутэмыкъуай» — 15.
8. «Мыекъуапэ» — 9.
9. «Сириус» — 9.

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ишIухьафтын зэрылъ зэнэкъокъум текIоныгъэр къыщы­дэзыхыгъэр командэу «Мыекъуап» зыфиIорэр ары. Мыщ хэт футбо­листхэр ешIэгъухэм афэзыгъэ­хьазырыгъэхэр тренерхэу Алек­сандр Белоусрэ Роман Малахо­вымрэ. Командэм зэIукIэгъу 14 иIагъ, очкоуи 2 ныIэп чIинагъэр. ЯтIонэрэ чIыпIэр «Урожаим» иныбжьы­кIэхэм, ящэнэрэр «Тэхъутэмыкъуаем» къафагъэ­шъошагъэх.

Командэхэр зыдэщыт чIыпIэ­хэр:
1. «Мыекъапэ» — 40.
2. «Урожай» — 29.
3. «Тэхъутэмыкъуай» — 26.
4. «Чэчэнай» — 23.
5. «Адыгэкъал» — 15.
6. «Кощхьабл» — 15.
7. «Сириус» — 7.
8. «Кавказ» -2.