БылымхъупIэ ыгъэпсыгъ

«Агростартап» зыфиIорэ программэр мэкъумэщ хъызмэтым хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм ыкIи мы лъэныкъом ибэдзэршIыпIэ зегъэушъомбгъугъэным афытегъэпсыхьагъэхэм ащыщ.

ЧIыгулэжьыныр, былым е щагу бзыу хъуныр, нэмыкI лъэныкъоу мэкъу-мэщым иIэхэм ащыщ мылъку къэкIуапIэу къы­хэ­зыхыгъэхэм егъэжьапIэ ашIынэу грантхэр ятыгъэнхэу ащ къыдэлъытагъ.

АР-м мэкъумэщ хъызмэтымкIэ и Министерствэ къызэ­рэ­щаIуагъэмкIэ, илъэс къэс мы программэм хэлажьэхэрэм япчъагъэ хэхъо. Ащ ишIуагъэкIэ 2022—2023-рэ илъэсхэм унэе хъызмэтшIэпIэ 85-рэ кIэу Адыгеим щагъэпсыгъ.

ГъэрекIо мы программэм къыдэлъытагъэу сомэ миллион 73-рэ федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэу Адыгеим щатыгъ. Джы тызыхэт 2023-м ащ пае республикэм къыфэкIонэу федеральнэ бюджетым щагъэ­нэфагъэр сомэ миллион 94,4-рэ мэхъу. Ар процент 29,3-кIэ гъэ­ре­кIо атыгъэм нахьыб.

Мы илъэсым нэбгырэ 42-мэ грант аратыгъ. Ахэм ащыщ Кощ­хьэблэ районым щыпсэурэ Нэфышъэ Заур. Ащ къызэ­рэтиIуагъэмкIэ, былымэхъо фер­мэ ыгъэпсымэ шIоигъоу программэм мыгъэ хэлэжьагъ ыкIи грантэу сомэ миллиони 3-рэ мин 700-рэ къыратыгъ. Ащ къызэрэдэлъытагъэм тетэу, ежь иахъщи хигъахъуи, лы бэу къэзытырэ лъэпкъэу шкIэ 25-рэ, техни­кэу былымхъуным щыри­щы­кIэ­гъэщтыр къыщэфыгъэх.

Заур къуаджэу Блащэпсынэ щыщ. Аужырэ илъэси 10 —15-м щагу хъызмэт иIэу былымхэр ыIыгъыгъэх. Ахэм федэ къызэ­рахьырэр нафэ къызэхъум, унэе бизнес ригъэжьэнэу гухэлъ ышIыгъ.

— Къэралыгъо IэпыIэгъур егъэ­жьапIэ сфэхъугъ, — къытиIуагъ ащ. – Сищагу былымхэр дэты­гъэ­хэми, грантыр къысамы­тыгъэмэ хъызмэтшIапIэ згъэп­сынэу скIуачIэ къыхьыщтыгъэп. Программэм хэлэжьагъэхэу, ахъщэ IэпыIэгъур къызэ­ратыгъэхэм ащ сыкIагъэгушIугъ. Тхылъхэм ягъэхьазырынкIэ район администрацием мэкъу-мэщымкIэ и ГъэIорышIапIэ къыздеIагъ.
Заур поселкэу Майскэм дэт фермэр къыщэфыжьи, зэтыри­гъэпсыхьагъ, былымхэм ари­гъэш­хыщтыри ыгъэхьазырыгъ, ежь ищагу дэтыгъэхэри ащ чIигъэуцуагъэх. Ом изытет ымы­гъэохъумэ Краснодар краим къы­щи­щэфыгъэ шкIэхэр къыщэжьыщтых. Игухэлъхэр къы­дэхъунхэу Заур фэтэIо.

УФ-м и Правительствэ мэ­къумэщ хъызмэтым хэхъоны­гъэхэр егъэшIыгъэнхэм пэIуи­гъэхьэрэ мылъкум илъэс къэс хегъахъо. Федеральнэ Минис­терствэм къызэритыгъэмкIэ, 2023-рэ илъэс бюджетым апэ сомэ миллиард 445,8-рэ щагъэнэфэгъагъ, ау ащ къыщы­мыуцухэу хагъахъозэ, сомэ миллиард 472,5-м нагъэсыгъ.

ХЪУТ Нэфсэт.
Сурэтыр: Нэфышъэ Заур ихъарзынэщ.