«АГУ-Адыифыр» зэнэкъокъум къыхэзыгъ

ГандболымкIэ Урысыем и Кубок икъыдэхын фэгъэхьыгъэ ешIэгъум командэхэу «Ставропольемрэ» «АГУ-Адыифымрэ» щызэIукIагъэх. Ар къалэу Ставрополь щыкIуагъ ыкIи бысымхэм ахьыгъ.

«Ставрополье» (Ставрополь) – «АГУ-Адыиф» (Мыекъуапэ) – 27:23 (13:9).


Мы командэхэр бэмышIэу Мыекъуапэ щызэIукIэгъагъэх. Джы тигандболисткэхэр Ставрополь щешIагъэх. Апэрэ такъикъхэм къащегъэжьагъэу «Ставропольер» ыпэкIэ илъыгъ, пчъагъэм ренэу хигъахъощтыгъ. Ау мыщ дэжьым къыхэгъэщыгъэн фае «АГУ-Адыифым» иешIэкIо анахь дэгъоу Алиса Дворцеваяр зэIукIэгъум зэрэ­хэмылэжьагъэр. Ар тикомандэ хэкIыжьи, Тольятти къэзыгъэлъэгъорэ «Ладэм» хэхьагъ. Ащ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэгъэ Екатерина Голуновам гъогогъуи 6-рэ Iэгуаор къэлапчъэм дидзагъ. Бысымхэм якъэлэпчъэIутэу Дарья Ткачевар цыхьэ­шIэгъоу ешIагъ, Iэгоо 27-у къадзыгъэм щыщэу 13-р къызэкIидзэжьыгъ.
Урысыем и Кубок къыдэхыгъэнымкIэ зэнэкъокъум «Ставропольер» щылъэкIуатэ. «АГУ-Адыифым» Урысыем ичемпионат къыдыхэлъытэгъэ ешIэгъухэм зафигъэ­хьазырыщт.
Тыгъэгъазэм и 2-м ыкIи и 5-м Адыгеим икомандэ аIукIэщт «Ладэм» ыкIи «Универ­ситетым», ешIэгъухэр Тольятти ыкIи Ижевскэ ащыкIощтых. Тыгъэгъазэм и 11-м Мыекъуапэ къеблэгъэщт «Луч» (Москва).