2024-р — унагъом и Илъэс

Мыщ фэдэ унашъо ышIыгъ Владимир Пути­ным. Ащ фэгъэхьыгъэ къэбар Прези­дентым иофициальнэ нэкIубгъо къыри­гъэхьагъ.

«Унагъом икъэухъумэн тегъэ­псыхьэгъэ къэралыгъо политикэр пхырыщыгъэныр, унэгъо шэн-хабзэхэр къызэтегъэнэ­гъэнхэр пшъэрылъ шъхьаIэу зэрэтлъытэхэрэм къахэкIэу 2024-р унагъом и Илъэсэу Урысыем щыгъэнэфэгъэнэу унашъо сэшIы», — къыщеIо Урысыем и Президент инэкIубгъо.

Унэгъо шэн-хабзэхэм алъэныкъокIэ дунаим щыхъурэ зэхъокIыныгъэхэм апкъ къикIэу аужырэ илъэсхэм къэралыгъор мы Iофыгъом егъэгумэкIы. Гу­шъхьэбаиныгъэ яIэу кIэлэцIыкIухэр унагъохэм ащыпIугъэнхэм, демографическэ къэгъэ­лъэгъонхэм ахэгъэхъогъэным, унагъохэм псэукIэ тэрэз яIэным, кIэлэцIыкIухэм гъэсэныгъэ икъу агъотыным фытегъэпсыхьэгъэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр Урысыем щызэшIуахых.

Мы лъэныкъомкIэ къэралыгъом анахьэу ынаIэ зытыригъэ­тырэр хъулъфыгъэмрэ бзылъфыгъэмрэ зэдагъэ­псыгъэ быныр «унагъо» зыфаIорэм ишапхъэу къэгъэнэжьыгъэныр, гъэпытэгъэныр, зэшъхьэгъусэ зэфыщытыкIэр ЗАГС-м итхылъкIэ къэгъэ­шъып­къэжьыгъэныр ары.

Къэралыгъом иеплъыкIэхэр Адыгеим дегощых. Унагъохэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр ти­шъолъыркIэ сыдигъуи Iофыгъо шъхьаIэу къэнэжьы. АР-м Iоф­шIэнымрэ социальнэ хэхъо­ныгъэмрэкIэ и Министерствэ къы­зэритырэмкIэ, мы илъэсым пыкIыгъэ мэзибгъум къыкIоцI сабыйхэр зиIэ унэгъо мин 11986-мэ фэгъэкIотэн тынхэр аратыгъэх. Непэ республикэм сабыибэ зиIэ унэгъо мини
7888-рэ щэпсэу. Ахэм кIэлэ-цIыкIу мин 29019-рэ ащапIу. ПсэупIэ-коммунальнэ фэIо-­фэшIэхэм апкIэ изы Iахь къе­гъэгъэзэжьыгъэным къыщыу­благъэу гъэмэфэ зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэхэр ягъэгъотыгъэхэм нэсыжьэу ахэм IэпыIэгъу афэхъух. Ащ нэмыкIэу унагъом ишэн-хабзэхэр гъэпытэгъэнхэм фэIорышIэрэ мэфэкIхэу «Унагъом и Маф», «Сабыйхэм якъэу­хъумэн и Маф» зыфиIохэрэм къадыхэлъытэгъэ мэфэкIхэр рес­публикэм щызэхащэх. Урысые зэнэкъокъоу «Илъэсым иунагъу» зыфиIорэм Адыгеир къыщызыгъэлъэгъогъэ уна­гъохэм мызэу, мытIоу текIоныгъэр къыщыдахыгъ.

Урысыем и Социальнэ фонд икъутамэу Адыгеим щыIэми лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ унагъохэм, сабыйхэм къэра­лыгъом щагъэнэфэгъэ Iэпы­Iэгъухэр алъегъэIэсых. Ахэм ащыщ мазэ къэс кIэлэцIыкIу­хэм афатIупщырэ тынхэр. Мы IэпыIэгъур нэбгырэ мин 44-м нахьыбэмэ анэсыгъ. Ащ ишIуагъэкIэ унагъо зышIэ зышIои­гъохэр нахьыбэ хъунэу къэралыгъор щэгугъы.

ЗАГС-м игъэIорышIапIэу рес­публикэм щыIэм мы илъэсым пыкIыгъэ мэзипшIымкIэ изэфэ­хьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуа­гъэмкIэ, шъхьэгъусэ зэрэзэ­фэ­хъугъэхэр къэзыушыхьатырэ тхылъ 1783-рэ аратыгъ. БлэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, ар 52-кIэ нахьыб.

Анцокъо Ирин.