ШIушIэ Iофтхьабзэм шъукъыхэлажь

Зыныбжь хэкIотэгъэ шъхьэзакъохэм, унэ-интернатхэм ачIэсхэм апае шIухьафтынхэр партиеу «Единэ Россием» ишъолъыр къутамэхэмрэ зишIуагъэ цIыфхэм языгъэкIырэ штабхэмрэ тыгъэгъазэм и 15-м нэс ащаугъоищтых.

Партиеу «Единэ Россиеми», «Ныбжьы­кIэ гвардиеми» ахэтхэм нэжъ-Iужъхэм апае мэфэкI Iофтхьабзэхэр джащ фэдэу зэрахьащтых.

ШIушIэ Iофтхьабзэу «Серебряная елка» зыфиIорэр зыфытегъэпсыхьагъэр зыныбжь хэкIотагъэхэм зэрафэгумэкIы­хэрэр зэхашIэныр, мэфэкI гухахъо ахэм ягъэгъотыгъэныр ары. ЗишIуагъэ цIыф­хэм языгъэкIырэ штабхэмрэ «Единэ Россием» икъутамэхэмрэ ячIыпIэхэу шIу­хьафтынхэр зыщаугъоищтхэр агъэнэфэщтых.

Адыгеим исхэм «НыбжьыкIэ гвардием» иштабрэ партиеу «Единэ Россием» и Тхьаматэу Д. А. Медведевым ишъолъыр общественнэ приемнэу Мыекъуапэ иурамэу Краснооктябрьскэм тет унэу N 4-м чIэтымрэ яшIухьафтынхэр къара­хьылIэн алъэкIыщт.

«Нахьыжъхэм икъоу тынаIэ атедгъэ­тынэу, тафэгумэкIынэу атефэ. Партием инароднэ программи джарэущтэу къыще­Iо. «НыбжьыкIэ гвардием» хэтхэмрэ партиеу «Единэ Россием» иволонтерхэмрэ тырягъусэу зыныбжь хэкIотагъэхэм Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр афызэхэ­тэщэх. ШIушIэ Iофтхьабзэу «Серебряная елка» зыфиIорэр мыгъэ апэрэу зетэхьэ. ЦIыфхэм щыгъыныкIэхэу, шIухьафтынхэу, цы Iуданэхэу, хъэмастэхэу, нэмыкIхэу къытахьылIэхэрэр зэхэтыугъоенхэшъ, зыныбжь хэкIотэгъэ цIыф шъхьэзакъохэм аIэкIэдгъэхьащтых», — къыIуагъ партиеу «Единэ Россием» и Генеральнэ совет хэтэу, АдыгеимкIэ «НыбжьыкIэ гвардием» ипащэу, Мыекъуапэ икъэлэ Думэ идепутатэу Бэрзэдж Асиет.