НыбжьыкIэхэр зэфищагъэх

ШэкIогъум и 23-м Лъэпкъ музеим ихьакIэщ ныбжьыкIэ чэщдэс щы­кIуагъ.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет Iофтхьабзэр зэхи­щагъ.

Iофтхьабзэр къызэIуихыгъ Комитетым ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэр:

— «Чэщдэсым» адыгэ культурэм чIыпIэу щыриIэр къэгъэ­нэфэгъэныр, ащ епхыгъэ фэIо-фашIэхэр, хабзэу пылъхэр къэт­Iэтыжьынхэр ары пшъэ­рылъэу зыфэдгъэуцужьыгъэр. НыбжьыкIэхэм япIун-лэжьынкIэ, джырэ щыIэкIэ-псэукIэм къы­гъэуцурэ Iофыгъохэм язэшIо­хынкIэ чэщдэсхэм шIуагъэ къа­тыщт, адыгэ гупшысэр, адыга­бзэр, адыгэ культурэр къэухъумэгъэнхэмкIэ, хахъо ягъэшIыгъэнымкIэ амалышIоу ар дгъэфедэщт. Мыщ фэдэ ныбжьыкIэ зэхахьэхэр нахьыбэрэ тапэкIэ зэхэтщэщтых.

Филологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу, профессорэу Унэ­рэкъо Рае зэхахьэм къыщи­Iуагъ:

— Чэщдэсыр ныбжьыкIэ фэIо-фашI, пшъэшъэ цIэрыIохэм яунэ ар щызэхащэщтыгъ. Унагъом ис бзылъфыгъэ нахьыжъхэр ахэм афэсакъыщтыгъэх, ашъхьащытыщтыгъэх. Зэхахьэм ныбжьыкIэхэр нэIуасэ щызэфэхъущтыгъэх, джэгущтыгъэх, щысэ­мэркъэущтыгъэх, пщынэ щеощтыгъэх, орэдхэр къаIощтыгъ, къы­щышъощтыгъэх. КIалэмэ гъомылапхъэхэр зэхахьэм къы­рахьылIэщтыгъ. Нэф ошъыфэ чэфэу ныбжьыкIэхэр зэхэсыщтыгъэх. Джырэ уахътэм диштэу чэщдэс зэхэпщэным пае чэщдэс шапхъэм ар тетэу, ау гупшысэу, пшъэрылъэу зы­фэ­IорышIэрэр непэрэ щыIакIэм къыпкъырыкIыгъэу щытын фае. Непэ куп хэхьакIэм, ти­шэн-хабзэхэм, псэлъыхъоным, ныбжьыкIэ зэфыщытыкIэм, на­хьыжъым шъхьэкIафэу етхын фаем тарыгущыIэщт.

Чэщдэсыр зэрищагъ лъэпкъ искусствэм щызэлъашIэрэ Нэгэрэкъо Казбек. Ащ орэдыжъхэр къыIуагъ, шыкIэпщынэм ыкIи къамылым къаригъэIуагъ. ДжэгукIэ зэфэшъхьафхэр ныбжьыкIэхэм афызэхащагъ. Зэ­нэкъокъум ижюри итхьамэтагъ Шъхьэлэхъо Аскэр, ащ хэты-гъэх Адыгэ Хасэм ипащэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан, Дунэе ­Адыгэ Хасэм и Хэсашъхьэ хэтэу МэщфэшIу Нэдждэт, спортымкIэ мастерэу, Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу, Адыгэ Хасэм игъэцэкIэкIо куп хэтэу Хъот Юныс, АР-м изаслуженнэ журналистэу ТIэшъу Светлан. Жюрим зэнэкъокъухэм язэ­фэхьысыжьхэр ышIыгъэх. ШIу­хьафтынхэр къэзылэжьыгъэхэм ацIэхэр къыраIуагъ. УсакIоу Дзыбэ Саниет иусэхэм къя­джагъ, тарихъ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу, АКъУ-м икIэлэ­егъаджэу Цэй Заремэ «Адыгэ къашъом ихабзэхэр» зыфиIорэ къэIотэным ригъэдэIугъэх, Лъэпкъ музеим инаучнэ IофышIэ шъхьаIэу Тэу Аслъан джэгукIэу «Адыгэ кIэныр» зэхахьэм щаригъэлъэгъугъ.

НыбжьыкIэ орэдыIо купэу «Мыст» зыфиIорэр Iофтхьабзэм хэлэжьагъ. Музыкальнэ купыр къызэрыкIоп, ахэм цIыфмэ ащыгъупшэжьыгъэ орэдыжъхэм псэ къапагъэкIэжьы.

Зэхахьэм къекIолIагъэхэм «Си­нан» зыфиIорэ орэдыр къы­­зэдаIуагъ. Пчыхьэзэхахьэр лъэпкъ къэшъо дахэхэмкIэ зэфашIыжьыгъ.

Мыщ фэдэ чэщдэсхэм тиныбжьыкIэхэр нахь зэпэблагъэ зэришIыщтхэр Iофтхьабзэм нафэ къышIыгъ.

Лъэпшъыкъо Фатим
Сурэтхэр: А. Лаутеншлегер.