Зэрар арихыгъ

Шэмбэт-тхьаумэфэ мафэу кIуагъэхэм хы ШIуцIэ Iушъом ощхы­шхоу, жьыбгъэу щыIагъэхэм Къырым ыкIи Краснодар краим япсэу­пIэхэу ащ пэблагъэхэм гумэкIыгъуабэ къафахьыгъ.

ЗэIухыгъэ къэбарлъыгъэIэс амалхэр.

Гупчэ къэбарлъыгъэIэс амал­хэм тыгъуасэ къызэратыгъэмкIэ, Къырым хыгъэхъунэныкъом хыр инэпкъхэм къащыдэкIи псэупIэхэм къакIэуагъ. Жьы­бгъэшхоу щыIагъэм чъыгхэр риутыгъэх, электричествэм икIуапIэхэр ыгъэфыкъуагъэх, унашъхьэхэр тыритхъыгъэх, нэбгыришъэ пчъагъэмэ электричествэ ямыIэу къыгъэнагъ. А зэпстэумэ апкъ къикIэу рес­публикэм ипащэхэм блыпэ ма­фэм мыIофшIэгъу мафэу ашIыгъагъ.

Краснодар краимкIэ къалэхэу Анапэ, Шъачэ, ЦIэмэз ыкIи Крымскэ анахьыбэу ом иягъэ зэригъэкIыгъэр. Чъыгэу, пкъэоу, нэмыкIэу жьыбгъэм къычIит­хъыгъэхэм цIыфхэм шъобжхэр атыращагъэх, сымэджэщым аща­гъэхэр къахэкIыгъэх.

Хы ШIуцIэ Iушъом щэпсэух тилъэпкъэгъухэр. Ащ фэшI «Адыгэ макъэм» исобкорэу ащ щыIэм Iофхэм язытеткIэ теупчIыгъ. Ныбэ Анзор къызэ­рэтиIуагъэмкIэ, адыгэ къуа­джэхэри жьыбгъэшхом, ощхым къыухьагъэхэп, ау мызыгъэгум иягъэ лъэшэу аригъэкIыгъэп. Электричествэм икIуапIэхэр зыщигъэфыкъуагъэхэр къахэ­кIыгъэх, хы Iушъом Iут гъэпсэфыпIэхэм иягъэ аригъэкIыгъ, ау цIыфхэм шъобж зытырищагъэ е нэмыкI зэрар къызфихьыгъэ ахэтэп. Бжыхьэ-кIымэфэ уахътэхэм ащ фэдэу ом мы чIыпIэхэм закъыщигъэлъагъо зэрэхабзэм тиIофшIэгъу къыкIигъэтхъыгъ.

Тыгъуасэ, къэбарыр зыщыдгъэхьазырыгъэ лъэхъаным, мы шъолъырхэм джыри ащырэхьатыгъэп, жьыбгъэшхор мыуцугъэу хыр ыгъэбырсырыщтыгъ. Къырым ыкIи Краснодар краим якъулыкъоу ошIэ-дэмышIэ Iоф­хэм къыздахьырэ тхьамыкIагъохэм ядэгъэзыжьын фэ­гъэзагъэхэм гъэлъэшыгъэу джы къызнэсыгъэм Iоф ашIэ.

ХЪУТ Нэфсэт.