ЕджапIэм имэфэкI хигъэунэфыкIыгъ

Мыекъопэ спорт еджапIэу В.С. Максимовым ыцIэ зыхьырэр загъэпсыгъэр илъэс 80 зэрэхъугъэр мы мафэхэм хагъэунэфыкIыгъ.

Нэмыц-фашист техакIохэр тишъолъыр зырафыжьхэ нэуж мы еджапIэр къызэIуахыгъагъ. Апэрэ отделениеу иIагъэр спорт гимнастикэр ары.

ЕджапIэм илъэс зэкIэлъыкIохэм ипэщагъэх Хэгъэгу зэошхом хэлэ­жьэ­гъэ Николай Новиковыр, спортсменхэу Василий Жерде­вымрэ Юрий Сергеевымрэ, СССР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ иотличникэу Тыгъужъ Эдуард. 2017-рэ илъэсым щегъэжьагъэу мыщ пэщэныгъэ дызэрехьэ Арсен Арутюновым.

МэфэкI Iофтхьабзэм хэлэжьа­гъэх Мыекъуапэ инароднэ депу­татхэм я Совет итхьаматэу Джарымэкъо Азмэт, республикэм икъэлэ шъхьаIэ физическэ культу­рэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дмитрий Щербаневыр, еджапIэм чIэсыгъэхэр, общест­веннэ IофышIэхэр, спортсмен ныбжьыкIэхэр ыкIи ны-тыхэр.

— Спортым хэхъоныгъэ ышIы­ным, ащ пыщэгъэ ныбжьы­кIэхэм япчъагъэ нахьыбэ хъуным фэгъэ­зэгъэ спорт еджапIэм илъэс зэкIэлъыкIохэм гъэхъэгъэшIухэр ышIынхэ, ыпэкIэ лъыкIотэныр фызэшIокIыгъ. ТапэкIи арэущтэу щытыным тынаIэ тедгъэтызэ, амалэу щыIэмкIэ ащ IэпыIэгъу тыфэхъуным тыпылъыщт. Мыщ зыщызыгъасэхэрэм ащыщхэм къэгъэлъэгъон дэгъухэр яIэх, ахэм тарэгушхо, — къыIуагъ Джарымэкъо Азмэт.

Мыекъуапэ инароднэ депу­татхэм я Совет ирэзэныгъэ тхылъхэр афагъэшъошагъэх спорт еджапIэм итренерхэу Анна Перепелицинам, ХьакIмэфэ Светланэ, Евгений Крбащян, Елена Смирновам ыкIи Елизавета Короленкэм.

Нэужым гущыIэр зыштэгъэ Дмитрий Щербаневым Мыекъопэ къэлэ администрацием ипащэу Геннадий Митрофановым ыцIэкIэ къэзэрэугъоигъэхэм закъыфи­гъэзагъ. ЕджапIэм зыщызыгъа­сэхэрэм ыкIи тренерхэм ар къафэ­гушIуагъ, тапэкIи гъэхъагъэ­хэр ашIынхэу, республикэм ыцIэ чыжьэу агъэIунэу къафэлъэIуагъ. Мыекъопэ къэлэ администрацием ипащэ ирэзэныгъэ тхылъхэр аритыжьыгъэх тренерхэу Яна Цеханович, Тамирлан Кадыровым, Иван Говорковым ыкIи Галия Долговам.

Джащ фэдэу АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ищытхъу тхылъхэр афагъэшъошагъэх еджапIэм ипащэу Арсен Арутюновым, тренерхэу Нина Говорковам, Вячеслав Косных ыкIи Людмила Поповам.

Мыщ ыуж еджапIэм зыщызы­гъэсэрэ спорсменхэм къагъэ­хьазырыгъэ къэгъэлъэгъонхэм хьакIэхэр яплъыгъэх. Баскетбо­листхэм, гимнастхэм ыкIи гим­наст­кэхэм, чирлидерхэм, зэде­гъэштэн есыным пылъхэм яIэпэ­Iэсэныгъэ къагъэлъэгъуагъ.

Спорт еджапIэу N 2-м непэ зыщызыгъасэхэрэр акIырэплъых спортым гъэхъэгъэшхо щызышIы­гъэ олимпийскэ чемпионхэу Владимир Максимовымрэ Тамара Калягинамрэ, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу, баскетбо­лымкIэ дунаим ичемпионэу Илья Александровым, нэмыкIхэми.

Илъэс къэс тиспортсмен ныб­жьы­кIэхэм гъэхъагъэу ашIыхэрэм ахагъахъо. ГущыIэм пае, блэкIы­гъэ мазэм къалэу Кисловодскэ щыкIогъэ зэнэкъокъоу «Къыблэм ижъуагъохэр» зыфиIорэм Мые­къуапэ илIыкIохэм дэгъоу зыкъы­ща­гъэлъэгъуагъ. Зэдегъэштэн есыным фэгъэхьыгъэ турнирым Урысыем ишъолъыр 16-мэ яспортсмен 500 фэдиз хэлэжьагъ. ЕджапIэм зыщызыгъасэхэрэм дышъэ медалищ, зы тыжьын ыкIи джэрз медалитIу къахьыгъ.

Джащ фэдэу художественнэ гимнастикэмкIэ Урысыем испортс­менкэ анахь лъэшхэм Мыекъуапэ илIыкIохэу Анна Алексеевамрэ Милена Капковамрэ ахэфагъэх.

Александра БАЛАБАСЬ.

Сурэтхэр авторым иех.