ШэкIогъум и 26-р — ным и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
Ныбджэгъу лъапIэхэр!
Тибзылъфыгъэ гохьыхэр!

МэфэкI шIагъоу гуфэбэныгъэ зыхэлъым — ным и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

ТищыIэныгъэкIэ анахь къытпэблэгъэ ыкIи тилъэпIэ цIыфым — тянэ, зэкIэ Адыгеим щыпсэурэ бзылъфыгъэхэу щыIэныгъэ язытыхэрэм ыкIи кIэлэцIыкIу-­
хэр зыпIухэрэм инэу тызэрафэразэр къэтIонымкIэ мыр ушъхьагъу дэгъу.

Анахьэу тызфэразэхэр сабыибэ зиIэ ныхэр ыкIи янэ-ятэхэр зышъхьарымытыжь кIэлэцIыкIухэр зыпIурэ унагъохэр ары. Шъо шъуихъупхъагъэрэ шъуиблэна­гъэрэкIэ лъытэныгъэшхо къэжъулэжьыгъ.

Зикъулыкъу пшъэрылъ агъэцакIэзэ фэхыгъэ кIалэхэр, непэ тихэгъэгу къэзыухъумэрэ лIыхъужъхэр зыпIугъэ ныхэм лъхъанчэу шъхьащэ афэтэшIы. Пшъыр зымышIэрэ, акъылым рыгъозэрэ тянэхэр егъашIэм тищысэтехыпIэщтых, ахэм шIулъэгъоу якIалэхэм афыряIэмрэ зэрарыгушхохэмрэ кIэгъэкъонышхо хъущтых якъулыкъу пшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу ахэм агъэцэкIэнхэмкIэ.

Тянэхэр ыкIи тянэжъ лъапIэхэр! Джэныкъо машIор шъо къэшъоухъумэ, цIыфыгъэ шэпхъэ дахэхэм кIэлэцIыкIухэр арышъогъэгъуазэх, яхэгъэгу шIу алъэгъунэу, фэшъыпкъэнхэу, Адыгеим ыкIи

Урысыем янеущырэ мафэ зыфэдэщтымкIэ пшъэдэкIыжь ахьыным фэхьазырынхэу шъогъасэх.

Шъуимурад дахэхэр къыжъудэхъунхэу, шъуикIэ­лэцIыкIухэр къызэрэшъуфэгумэкIыхэрэм ренэу шъугухэр къыгъэфэбэнхэу шъуфэтэIо!

Псауныгъэ пытэ, насып, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу, шIоу щыIэр зэкIэ къыжъудэхъунэу тышъуфэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр