Iофыгъуабэмэ атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм социальнэ-IофшIэн зэфыщытыкIэхэр щыгъэIо­рышIэ­гъэным фэгъэзэгъэ лъэныкъуищ комиссием зэхэсыгъо иIагъ. Ар зэрищагъ АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч.

АР-м ипрофсоюзхэм я Федерацие мыгъэ илъэси 100 зэрэхъугъэр ащ итхьаматэу Устэ Руслъан пэублэм къыщиIуагъ. Ащ епхыгъэу Iофтхьэбзэ зэ­фэшъхьафхэр республикэм щы­зэхащагъэх. ЛъэхъаныкIэм ди­штэу социальнэ зэдэлэжьэныгъэр лъэныкъо шъхьаIэу яIоф­шIэнкIэ щыт.

Социальнэ зэдэлэжьэныгъэм мэхьанэшхо зэрэратырэм игугъу къышIызэ сыд фэдэрэ IофкIи къадэлэжьэхэрэ министерствэ зэфэшъхьафхэм пащэхэу Мырзэ Джанбэч, Аулъэ Юрэ, Виктор Орловым, Евгений Лебедевым, Мэрэтыкъо Рустем, джащ фэдэу АР-м IофшIэнымкIэ къэралыгъо инспекцием ипащэу Сихъу Русетэ ыкIи цIыфхэм IофшIапIэ ягъэгъотыгъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм ипащэу Галина Цыганковам щытхъу тхылъхэр аритыжьыгъэх.

АР-м ипредприятиехэм, иорганизациехэм ыкIи иучреждениехэм гъэсэкIо институтым иамалхэр зэрэщызэрахьэхэрэм фэгъэхьыгъэу къэгущыIагъ АР-м ипрофсоюзхэм я Федерацие ипащэ игуадзэу Ирина Семеновар.

2023-рэ илъэсым АР-м иорганизациехэм аIутхэу шъобж зытещагъэ хъугъэхэм ыкIи ахэм лъапсэ афэхъугъэм къатегущы­Iагъ Сихъу Русетэ. Ащ къызэри­IуагъэмкIэ, мы илъэсыр къы­зи­хьагъэм къыщыублагъэу Адыгеим мыщ фэдэ хъугъэ-шIэгъэ

13 щагъэунэфыгъ, ахэм апкъ къи­кIыкIэ нэбгыри 2-мэ ядунай ахъожьыгъ, 5-мэ шъобжхэр ате­щагъэхэ хъугъэ. ТхьамыкIагъо­хэр къызщыхъугъэхэр: пшъэ­дэ­кIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Ставропольский бройлер» зы­фиIорэм икъутэмитIум, предприятиехэу «Буран» (станицэу Ханскэр), «Газпромтрансгаз» (Краснодар), «ЭкоЦентр», «Новые технологии» (къуаджэу Тэхъутэмыкъуай).

АР-м IофшIэнымкIэ къэра­лыгъо инспекцием икомиссие мы хъугъэ-шIагъэхэм япхыгъэу зэхэфынхэр зэхищагъэх. IофшIапIэм Iутэу зидунай зыхъожьыгъэм иунагъо сомэ миллионитIу, джащ фэдэу шъобжхэр зыте­щагъэхэм страховой тынхэр аратых.

Джащ фэдэу Адыгеим иорганизациехэу лэжьапкIэм итынкIэ чIыфэ зытелъхэм Сихъу Русетэ ягугъу къышIыгъ. Ащ къызэри­IуагъэмкIэ, лэжьапкIэм итынкIэ мы илъэсыр къызихьагъэм къы­щыублагъэу уплъэкIуни 4 инспекцием зэхищагъ. Организации 4-мэ сомэ миллион 11,15-рэ хъурэ чIыфэ ателъэу къыхигъэщыгъ. Ахэм зэкIэм атефэрэ пшъэдэкIыжьыр арагъэхьыгъ. Бюджетым ылъэныкъокIэ хэу­къо­ныгъэ къыхагъэщыгъэп. 2023-рэ илъэсым цIыфхэм инспекцием гъогогъу 406-рэ зыкъыфагъэзагъ, ахэм ащыщэу 274-р лэжьапкIэм итын фэгъэ­хьыгъэх. Ахэм зэкIэми упчIэ­жьэгъу афэхъугъэх, ящыкIэгъэ IэпыIэгъур арагъэгъотыгъ.

БлэкIыгъэ илъэсым ыкIи мыгъэ имэзипшIэу пыкIыгъэм язэ­фэхьысыжьхэр пштэмэ, лэжьапкIэм итынкIэ республикэм Iоф­хэм язытет зыпкъитыныгъэ иI.

Республикэ бюджетым ипроект агъэпсы зыхъукIэ социальнэ мэхьанэ зиIэ лъэныкъохэм апэIухьащт хъарджхэр къызэ­рэдалъытэрэ шIыкIэм фэгъэхьыгъэу къэгущыIагъ АР-м финанс­хэмкIэ иминистрэу В. Орловыр. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, 2024-рэ илъэсым телъытэгъэ бюджетыр социальнэу щытыщт, процент 62-р ащ пэIуагъэхьащт.