ЯшIошIхэмкIэ зэхъожьыгъэх

Дунэе проектэу «Кавказский диалог-2023» зыфиIорэм ишIэныгъэ-егъэджэн программэ зыщытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо Адыгэ къэралы­гъо университетым щыкIуагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Урысыем ыкIи IэкIыб благъэм къарыкIыгъэ хьакIэхэр, студенхэр.

АКъУ.

Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъу­гъэх Горчаковым ыцIэ зыхьырэ Фондыр, Адыгэ къэралыгъо университетыр, Адыгеим играждан обществэ IэпыIэгъу фэхъугъэнымкIэ и Ресурснэ гупчэ.

«Кавказ во времена мировой и региональной турбулентности» — джары лъэныкъо шъхьаIэу зытегущыIагъэхэр. Дунэе проектыр илъэс къэс Урысыем щызэхащэ, мыгъэ ар апэрэу Адыгеим щэкIо.

Горчаковым ыцIэ зыхьырэ Фондым ипащэ Юрий Жмурко зэхэсыгъом къекIолIагъэхэм шIуфэс гущыIэкIэ закъыфигъэзагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, «Кавказский диалог-2023» зыфиIорэ проектыр шIэныгъэ-­егъэджэн программэу щыт, дунэе политикэм ыкIи зэфы­щытыкIэхэм яIофыгъохэм япхыгъэу яшIошIхэмкIэ зэхъожьынхэм ар фэIорышIэ. Проектым ишIуагъэкIэ дунэе политикэм епхыгъэу Кавказ шъолъырым имызакъоу къэралыгъом щы­хъухэрэм шъыпкъагъэ хэлъэу цIыфхэр ащыгъэгъозэгъэнхэмкIэ амалышIухэр щыIэ хугъэ.

— Лъэшэу тигуапэ хъугъэ мы илъэсым Iофтхьабзэр Адыгеим зэрэщырекIокIырэр. Сыда пIомэ Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэ­хъу­гъэр мыгъэ хигъэунэфыкIыгъ. Ар хъу­гъэ-шIэгъэ инэу щыт. Джащ фэдэу Iофтхьабзэм изэхэщэнкIэ IэпыIэгъу къытфэхъугъэхэм, анахьэу проектым изэхэщэнкIэ зишIуагъэ къытэзыгъэкIыгъэ Адыгэ къэралыгъо университетым иIофышIэхэм тафэраз, — къыIуагъ Ю. Жмурко.

— Непэ тикъэралыгъо зэрыт чIыпIэм елъытыгъэу мы Iоф­тхьабзэм мэхьанэшхо иI. Дунэе политикэм ыкIи зэфыщытыкIэ­хэм яIофыгъохэм нахьыбэрэ татегущыIэмэ, ишIуагъэ къызэ­рэкIощтым щэч хэлъэп. НыбжьыкIэхэр нахь чанэу мы Iоф­тхьабзэм къыхэгъэлэжьэгъэнхэ фае. Сыда пIомэ, непэ интернетым шъыпкъагъэ зыхэмылъ къэбархэр бэу къырагъахьэх. Ахэм ныбжьыкIэхэр ащыухъу­мэгъэнхэ фае, — къыIуагъ Адыгэ Республикэм ныбжьыкIэ IофхэмкIэ и Комитет ипа­щэу Максим Голушко.

Адыгэ къэралыгъо университетым ныбжьыкIэ политикэмкIэ ыкIи социальнэ IофыгъохэмкIэ ипроректорэу Шъхьэщэмыкъо Рустам проектым шIуагъэу иIэхэр къыхигъэщызэ ирэзэныгъэ гущыIэхэр Горчаковым и Фонд илIыкIохэм афигъэзагъ. ТапэкIи зэгурыIоныгъэ азы­фагу илъэу зэрэзэдэлэжьэщтхэр къыIуагъ.

«Адыгеир гушхо зиIэ респуб­ликэ цIыкIу» ыцIэу Iофтхьабзэм лекцие гъэшIэгъон къыщеджагъ политикэ шIэныгъэхэмкIэ докторэу, Адыгэ къэралыгъо университетым ипрофессорэу Жадэ Зуриет. Тиреспубликэ зэрэзэлъашIэрэ брендхэм ар къатегущыIагъ. Джащ фэдэу Адыгэ Республикэм итарихъ ыкIи икультурэ, шэн-хабзэу иIэхэм хьакIэхэр щигъэгъоза­гъэх.

— «Кавказский диалог-2023» зыфиIорэ проектым изэхэщэнкIэ Адыгэ къэралыгъо университетыр площадкэу къызэрэха­хыгъэм тэркIэ мэхьанэшхо иI. Сыда пIомэ дипломатием епхыгъэу ушэтынхэм афэгъэзэгъэ фондхэм алъэныкъокIэ Горчаковым и Фонд пэрытныгъэ ыIыгъ. Проектым мурад шъхьа­Iэу иIэр ныбжьыкIэ специалистхэм апае зэдэгущыIэгъу площадкэхэр гъэпсыгъэнхэр ары. «Кавказ во времена мировой и региональной турбулентности» зыцIэу тызтегущыIэрэр зыфэгъэхьыгъэр Кавказым непэ гумэкIыгъоу ыкIи хэхъоныгъэу иIэхэр ары. ТиIофшIэгъухэу Армением, Азербайджан, Грузием ыкIи Темыр-Кавказ шъо­лъырхэм ялIыкIохэр Iофтхьа­бзэм хэлажьэх. Джащ фэдэу Кавказ исоциальнэ-экономикэ ыкIи итарихъ-кулътурнэ хэхъоныгъэхэм татегущыIагъ. Программэм хахьэу хьакIэхэм ти­шъолъыр ичIыпIэ дахэхэр яд­гъэлъэгъущтых.

Адыгэхэм хьа­кIэхэр зэрякIасэм уасэ къыфа­шIынэу тэгугъэ. ТапэкIи тизэ­дэлэжьэныгъэ лъыдгъэкIотэщт, — къыIуагъ Жадэ Зуриет.

ЗэдэгущыIэгъу шIыкIэм тетэу рекIокIыгъэ Iофтхьабзэм къыдыхэлъытэгъагъэх лекциехэр, Iэнэ хъураехэр, зэдэгущыIэгъу­хэр, нэмыкIхэри.

Экспертхэу конференцием къыщыгущыIагъэх дунэе зэфыщытыкIэхэмкIэ шIэныгъэлэжьхэр, зэлъашIэрэ политологхэр, тарихълэжьхэр ыкIи общественнэ организациехэм ялIыкIохэр.

«Урысые политикэм кIэу къыхэхьагъэхэр: Кавказ шъо­лъырымкIэ ахэр зыфэдэщтыр» зыфиIорэмкIэ доклад къышIыгъ Фондым игъэцэкIэкIо пащэ иуп­чIэжьэгъоу, профессор-ушэта­кIоу Дмитрий Трениным.

Iофтхьабзэр шэкIогъум и 22-м къыщегъэжьагъэу и 26-м нэс кIощт. Программэм къыдыхэлъытагъэу хьакIэхэм ти­шъолъыр ичIыпIэ дахэхэр арагъэлъэгъущтых.