ШIушIэ IэпыIэгъур зэпыурэп

ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ опе­рацием ишъолъыр щыIэ дзэ­къулыкъушIэхэм апае шIушIэ IэпыIэгъур лъыгъэкIотэгъэным епхыгъэ Iофтхьабзэхэр Адыгеим щызэрахьэх.

Ветеранхэм я Мыекъопэ Со­вет я 5-рэ шIушIэ IэпыIэгъур щагъэхьазырыгъ. Къэлэ администрацием ипащэ игуадзэу, ветеранхэм я Совет итхьаматэу Юрий Томчак къызэрэхигъэ­щыгъэмкIэ, бэмышIэу щыIэгъэ пленумым зыкIыныгъэ ахэлъэу щаштагъ шIушIэ IэпыIэгъур аIэ­кIэгъэхьэгъэным фэгъэхьыгъэ унашъор.

ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ опера­цием ишъолъыр къулыкъур щы­зыхьырэ дзэкIолIхэм апае щы­гъын фабэхэр, гъомылапхъэ­хэр, псыр ыкIи бензинкIэ Iоф зышIэрэ электрогенераторхэр афатIупщыгъэх. Сомэ мини 100 фэдиз шIушIэ IэпыIэгъум тефагъ.

КъызэрэхагъэщыгъэмкIэ, хэу­шъхьафыкIыгъэ дзэ операцием щыIэхэм апае IэпыIэгъум епхыгъэ Iофтхьабзэхэр зэрахьэхэ зэхъум дзэкIолIхэм яшIоигъоныгъэхэри ялъэIухэри къыда­лъытагъэх.

Хэгъэгу зэошхом хэлэжьа­гъэхэм, блокаднэ Ленинград щыпсэущтыгъэхэм, фашист конц­лагерьхэм ачIэсыгъэхэм, дзэ­къулыкъушIэхэу пенсием кIуагъэхэм, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм Iоф ащызышIагъэхэм шIушIэ IэпыIэгъум игъэхьазырын яIахь хашIыхьагъ.

— Тиветеранхэр цIыф гумэкIылэу щытых. ШIушIэ IэпыIэ­гъум игъэхьазырын зэрэкIорэр зызэхахым ежьхэми яшIуагъэ къагъэкIонэу рахъухьагъ. Хэти фэлъэкIыщтыр къырихьылIагъ, — къыIуагъ Юрий Томчак. —Пкъыгъо зэфэшъхьафхэу афядгъащэхэрэм анэмыкIэу дзэ­кIолI­хэм, офицерхэм, гуфа­кIохэм сэлам фабэ афятэ­гъэхьыжьы. Псауныгъэ пытэ яIэ­нэу, бэ­гъашIэ хъунхэу тыфай, псаухэу ядэжь къагъэзэжьынэу ахэм тяжэ.

Юрий Томчак къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, цIыфхэр къызэра­фэгумэкIыхэрэр лъэшэу гуапэ ащэхъу тидзэкIолIхэм.

— Ти Хэгъэгушхоу Урысые закъор арэп тидзэкIолIхэм къа­гъэгъунэрэр, ащ зэлъиубытырэ чIыпIэшхом щыпсэурэ нэбгырэ пэпчъ ахэм къаухъумэ. Мыщ фэдэ шIушIэ IэпыIэгъур тикIа­лэхэм заIэкIахьэкIэ, агу нахь зыкъеIэты, къафэгумэкIыхэу къызэракъотхэр нахь зэхашIэ. Хэгъэгушхом ахэр шIу зэрилъэ­гъухэрэр ыкIи зэряжэрэр ашIэ, — къыIуагъ Юрий Томчак.

ШIушIэ IэпыIэгъур дзэкъулыкъушIэхэм аIэкIагъэхьагъ.

Александра Балабась.