Титренер къахагъэщыгъ

Республикэ спорт еджапIэхэм футболымкIэ итренер анахь дэгъухэм ясатыр хэфагъ. Ащ фэдэ зэфэхьысыжьхэр ышIыгъэх футболымкIэ Краснодар краим ифедерацие.

2023-рэ илъэсымкIэ судья анахь дэгъуи 5 ыкIи тренер анахь дэгъуи 10 федерацием къыхи— гъэщыгъэх. Ахэм ащыщ Адыгеим икомандэу «Зэкъошныгъ – 2008» зыфиIорэм итренерэу Александр Белоус. Тифутболист ныбжьыкIэхэм Краснодар краим изэнэкъо­къу апэрэ чIыпIэр къыщыдахыгъ, зыныбжь илъэс 16-м емыхъугъэ­хэр ары ащ хэлэжьагъэхэр.

Финал едзыгъор поселкэу Кабардинкэм щыкIуагъ. Титренер тыфэгушIо, тапэкIи гъэхъагъэхэр ышIынхэу фэтэIо.