Лъэпкъхэр зэзыпхырэ фестиваль

Адыгэ къэралыгъо университетым лъэпкъ культурэхэм яфестиваль щырагъэкIокIыгъ. НыбжьыкIэ IофхэмкIэ Федеральнэ агентствэм игрант IэпыIэгъукIэ мы илъэсым ар зэхащагъ.

МэфитIум къыкIоцI апшъэрэ еджапIэм щеджэрэ студентхэр шэн-хабзэхэм якъэухъу­мэн фэгъэхьыгъэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм ахэлэжьагъэх. Урысыем щыпсэурэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэкIыгъэ ыкIи IэкIыб къэралыгъохэм къарыкIыгъэ студент миным ехъу мыщ щеджэ.

Лъэпкъ хабзэхэр къызэтегъэнэжьы­гъэнхэр, хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр, лъэпкъхэм якуль­турэ ыкIи яIэшIагъэхэм нэмыкIхэр нэIуасэ афэшIыгъэнхэр, студентхэм азыфагу зэгуры­Iо­ныгъэ илъыныр ары зэхэщакIохэм пшъэ­рылъ шъхьаIэу зыфагъэуцужьырэр. ЦIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм ятарихъ, яшэн-зэхэтыкIэхэр ныбжьыкIэхэм ашIэнхэ, ахэм лъытэныгъэ афашIын фае.
НыбжьыкIэхэм лъэпкъ зэгурыIоныгъэ азыфагу илъыным, IэкIыб къэралхэм къары­кIыгъэ студентхэм еджэныр къин къащымы­хъуным афэгъэхьыгъэ Iофы­гъохэм ыкIи нэмыкIхэм защытегущыIэгъэхэ Iэнэ хъура­емкIэ фестивалыр къызэ­Iуахыгъ.

Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэу лъэпкъ зэфэшъхьафхэм яшхыныгъохэр студент­хэм къагъэхьазырыгъэх. Iанэм гъомылэп­хъэ бэдэдэ тетыгъ, шъхьадж илъэпкъ ишхыныгъо, ишъуашэ къагъэлъэ­гъуагъэх. Мы мафэр адыгэ уджкIэ аухыгъ.

«Тызэфэдэп, ау тызэгъус» зыфиIорэ Iоф­тхьаб­зэмкIэ фестивалым иятIонэрэ мафэ зэфашIыжьыгъ.

Адыгеим итарихъ, ичIыопс ябаиныгъэ фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъоным Iофтхьаб­зэр къыгъэ­дэхагъ, пщынэ мэкъамэм, адыгэ орэдым къэзэрэугъоигъэхэр едэIу­гъэх. Нэужым Армением, Абхъазым, Гру­зием, Конго, Сирием, Тыркуем, Уз­бе­кистан, Урысыем афэгъэхьыгъэ видео техыгъэхэм арагъэплъыгъэх, мыхэм якультурэ, яшэн-хабзэхэр къизы­IотыкIырэ къэгъэлъэ­гъонхэр къашIыгъэх, усэхэм къяджа­гъэх.

Лъэпкъэу къызхэкIыгъэхэм ыкIи динэу алэжьырэм ямылъытыгъэу апшъэрэ еджапIэм щеджэхэрэр Iофтхьабзэм зэфищагъэх. Мы мафэм нэбгырэ пэпчъ икультурэ зэрэбаир къыгъэлъэгъуагъ.
ДЕЛЭКЪО Анет.

Сурэтхэр: АКъУ.