Иунагъо ибаиныгъ

Хабзэ зэрэхъугъэу, шэкIогъум иаужырэ тхьаумафэ ным и Мафэ хагъэунэфыкIы. Мы мэфэкIыр анахь мэхьанэшхо зиIэхэм ащыщ. Ным ишIулъэгъу, гукIэгъоу хэлъыр зэкIэми анахь лъапI.

Ным и Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэ республикэ филармонием мы мафэхэм щыкIуагъ. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат сабыибэ зиIэ ныхэм шIухьафтынхэр ыкIи дипломэу «Материнская слава» зыфиIорэр аритыжьыгъ. А цIэ лъапIэр зыфагъэшъошагъэхэм ащыщ Тэхъутэмыкъое районым ит къуаджэу Щынджые щыщ Батмэн Иннэ.

Батмэн лIакъом ар къызыхэ­хьагъэр илъэс 26-рэ хъугъэ. А уахътэм къыкIоцI бзылъфыгъэм идахэ нэмыкI аригъэIуагъэп, иунагъо зэригъэбэгъощтым, исабыйхэр дахэкIэ къазэрахигъэщыщтхэм ыуж ит. Ишъхьэгъусэу Адамрэ ежьыррэ сабыитф зэдапIу. Унагъом имэхьанэ зэхашIэу, гуфэбэныгъэ зэфыряIэу зэдэпсэух, ясабыйхэр къаIэтых.

— Хэтрэ бзылъфыгъи къызщыхъугъэ, зыщапIугъэ унагъор ебгынэ, нэмыкI лIакъо хэхьэ. Ащ шэн-хабзэу илъыр шъхьафы, о узэсагъэм фэдэп. Ау апэрэ мафэу мы унагъом сыкъызихьагъэм къыщегъэжьагъэу сигъа­шIэм сахэсыгъэм фэдэу къыспэгъокIыгъэх, нысэкIэ къысэмыплъыхэу сыряпшъашъэу са­лъытагъ, сэркIэ ащ осэшхо иI. Гуфэбэныгъэу къыспагъохыгъэр къызэрэзгъэшъыпкъэжьыщтым, шъхьэкIафэ зэрафэсшIыщтым, зэрэзгъэлъэпIэщтхэм сыдигъокIи сыпылъ, — еIо Иннэ.

Хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ отделэу Тэ­хъутэмыкъуае щыIэм илъэс пчъагъэрэ Iоф щишIагъ, инасыпи ащ къыщычIэкIыгъ.

— КIэлэ зикъэмыщэ сиIэти пшъэшъэжъыеу тиIофшIапIэ къы­Iухьэхэрэм сахаплъэщтыгъ. Иннэ зэрэслъэгъоу сыгу рихьыгъ, нэмыкIхэм афэмыдэу, дахэу, шэн гъэтIылъыгъэ иIэу, иIофшIэн ыгъэцакIэщтыгъ. Пчыхьэ горэм тызэхэсэу сикIалэ пшъэшъэ­жъыем игугъу фэсшIыгъ, ау зи къысиIожьыгъэп. Мафэ горэм Iоф иIэу садэжь къызыIохьэм ар ылъэгъугъ ыкIи ыгу рихьыгъ. СишIэныгъэхэм ахэзгъэхъонэу Москва сагъакIуи мэзэ заулэрэ сыкъэтыгъ, сыкъызэкIожьым сикIалэ къыщэнэу зызэригъэ­хьазырырэр къысаIуагъ. Пэ­рыохъу сыфэхъугъэп. СынасыпышIоу сэлъытэ, синысэ тиунагъо зэрэхигъэхъощтым апэрэ мафэм къыщегъэжьагъэу пылъ, исабыйхэр епIух, егъасэх, —еIо МулиIэт.

Унагъом зэгурыIоныгъэрэ шъхьэкIэфэныгъэрэ илъыщтмэ, кIэлэцIыкIухэм гуфэбэныгъэ зэфыряIэу къэхъущтхэмэ анахьэу зэлъытыгъэр бзылъ­фыгъэр ары. Нысэр гуащэм кIырыплъызэ ишэн-хабзэхэм атехьагъ.

ШIулъэгъу зэрылъ, зэгурыIожь унагъом сабыйхэр къихъухьанхэ фаеу Иннэ елъытэ. Сыд фэдэ гумэкIыгъо иIэми ар сабыйхэм аригъэлъэгъурэп. Ныжъ-тыжъхэм гъэсэпэтхыдэу араIорэр зыми пэмышIынэу бзылъфы-гъэм елъытэ.

— Сабыим насыпыр къыдэ­кIо, ахэм рэхьатныгъэ яIэным, япсауныгъэ зэщымыкъоным зыгъэпсэфыгъо симыIэу ыуж сит. Пстэуми апэу цIыфыныгъэ ахэлъыным, гукIэгъуныгъэ зэфыряIэу къэтэджынхэм сыпылъ. Нахьыжъхэм шъхьэкIафэ афашIэу, ежьхэм азыфагу зэгурыIоныгъэрэ гуфэбэныгъэрэ илъэу згъэсэнхэу сыфай. Сэри унэгъо Iужъу сыкъихъухьагъэшъ, сабыибэ зэрысым насып илъэу сэлъытэ. СикIэлэцIыкIухэр спIунхэмкIэ сигуащэ IэпыIэгъушхо къысфэхъу. Илъэс пчъагъэрэ полицием Iоф щи­шIагъ, подполковникэу тIысыжьи, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу къуа­джэм дэтым ипащэу илъэс пчъагъэ хъугъэ Iоф зишIэрэр. Сабыйхэм щы­Iэныгъэм чIыпIэ гъэнэфагъэ щаубытынымкIэ гъэ­сэ­пэтхыдэ­хэр ренэу ареIо, адыгэ шэн-хабзэхэр амыукъонэу егъасэх, — къытфеIуатэ тигущыIэгъу.

Батмэнхэм яунагъо унэгъо хъызмэтым лъэшэу пылъ.

Былымхэр аIыгъых, хэтэ­рыкIхэр къагъэкIых. Унагъом ис хъулъфыгъэхэр, Иннэ ипщырэ ишъхьэгъусэрэ, ащ нахь фэ­­гъэзагъэх, кIалэхэри ренэу адэ­IэпыIэх.

Тимур илъэс 25-м ит. ИцIыкIугъом къыщегъэжьагъэу иунагъо исхэм акIырыплъызэ уихэгъэгу шIу плъэгъун, къызэрэу­ухъумэн фаер зэхишIагъ. Дзэм къулыкъу щихьи къызегъэзэ­жьым дзэ частым Iухьагъ, ащ икIи хэушъхьафыкIыгъэ дзэ опе­рацием хэлэжьэнэу кIуагъэ. МэзиплIэ къэтыгъэу отпускым къызагъакIом Пермь дэт дзэ институтым щеджэнэу тхьапэ къыратыгъ, ятIонэрэ курсым ис.

Ислъам ыныбжь илъэс 20 хъугъэ, дзэм къулыкъу щихьыгъэу Урысыем и Лэпкъ гвардие хэхьанэу тхьапэхэр егъэхьа-
зырых. НахьыкIэхэр джыри цIыкIух, Щынджые гурыт еджапIэм чIэсых. Бислъан я 7-рэ, Эльмирэ я 4-рэ классхэм арысых, Эльдар мыгъэ апэрэ гурыт еджапIэм чIэхьагъ.

Хэтрэ цIыфи зыкIэхъопсырэ нэхъоир, насыпыр Батмэнхэм яунагъо илъ. Щысэ атепхынэу щыт, ящагу сабый щхы макъэ дэIукIы, ежьхэм зэгурыIоныгъэ азыфагу илъ. Иннэ къыфагъэшъошэгъэ тын лъапIэмкIэ тыфэгушIо, иунагъо рэхьатныгъэрэ насыпрэ илъынэу фэтэIо.

ДЕЛЭКЪО Анет.
Сурэтхэр: унагъом ихъарзынэщ.