Анахь дэгъухэм ащыщ

Мыекъопэ спорт еджапIэу В.С. Максимовым ыцIэ зыхьырэр загъэпсыгъэр илъэс 80 хъущт. Ащ фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр шэкIогъум и 26-м зэхащэщтых.

ЕджапIэм зыщызыгъасэхэрэм якъэгъэ­лъэгъонхэм къэзэрэугъоихэрэр яплъынхэ алъэкIыщт, джащ фэдэу мыр къэзыухыгъэхэр ыкIи непэ щеджэхэрэр зэхахьэм щагъэшIощтых, шIухьафтынхэр афашIыщтых.

ЕджапIэм итарихъ 1943-рэ илъэсым къыщежьэ. Ащ апэрэ пащэу иIагъэр Мария Эврановар ары. Апэрэ тренерэу IофшIапIэм аштагъэр Борис Дарпинян. Спорт гимнастикэм иотделение ар ипэщагъ.

1946-рэ илъэсым баскетболым иотделение къыщызэIуахыгъ, мыщ нэбгырабэмэ зыщагъэсэщтыгъ. ЕжапIэм къычIэкIыгъэ Тамара Калягинар мы спорт лъэпкъымкIэ олимпийскэ чемпионкэ хъугъэ. БаскетболымкIэ ригъэжьэгъагъ зэлъашIэрэ спортсменэу, тренерэу Владимир Максимовым. Нэужым ащ гандболым зыфигъэзагъ ыкIи гъэхъэгъэшхохэр ышIынхэ фызэшIокIыгъ. Непэ ащ ыцIэ еджапIэм ехьы.

ЕджапIэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ, ыпэкIэ лъыкIотэнымкIэ Iофышхо зэшIуихыгъ баскетболымкIэ тренерэу Тыгъужъ Эдуард. Ар мы спорт организацием илъэс 25-рэ ипэщагъ. А уахътэм къы­— кIоцI еджапIэм гъэхъэгъэшIухэр ышIы­гъэх, Урысыем спортымкIэ имастер 41-рэ ыгъэсагъ.

Джырэ уахътэм еджапIэм тренер-кIэлэегъэджэ 27-мэ Iоф щашIэ. Баскетболым, спорт ыкIи художественнэ гимнастикэм, зэдегъэштэн есыным, нэмыкI отделениехэм спортсменхэм защагъэхьазырын амал яI. Гъэхъагъэу, къэгъэлъэгъонэу иIэхэмкIэ мыр спорт еджапIэр анахь дэгъухэм ахалъытэ.