Адыгеим цIыфхэр зэрещалIэх

«Урысыер» зыфиIорэ Дунэе къэгъэлъэгъон-форумэу къэралыгъом икъэлэ шъхьаIэ къыщызэIуахыгъэм амалы­шIухэр къетых шъолъырхэу Урысыер къэзыгъэпсыхэрэм якультурэ, гъэхъагъэхэу яIэ­хэм, яцIыфхэм нэIуасэ уафэ­хъунымкIэ.

Ащ имызакъоу зыгъэпсэ­фыгъо уахътэр зыщыбгъакIо пшIоигъомкIи ащ теубытагъэ щыпшIышъущт. Мы мазэм и 4-м Москва и ВДНХ къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъоным нэбгырэ миллионым нахьыбэ еплъыгъах.

Адыгэ Республикэм игъэлъэ­гъуапIэ Урысыем ишъолъырхэр зычIэт я 75-рэ павильоным зэрэхэтым фэгъэхьыгъэу исоциальнэ нэкIубгъохэм къащиIотагъ КъумпIыл Мурат.

«Адыгеим иэкспозицие уасэ фашIын алъэкIыгъ тикъэралыгъо ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэ нэбгырэ минипшI пчъагъэмэ. Экономикэм, псауны­гъэм икъэухъумэн, спортым, мэкъу­-мэщым алъэныкъокIэ тирес­публикэ гъэхъагъэу иIэхэр ащ зэрэщядгъэлъэгъухэрэм имызакъоу, IэрышI акъылыр гъэ­федагъэу «къащышIыщтымкIэ» тадэгуащэ, егъэджэнхэр афызэхэтэщэх, тикультурэ, тыкъызэ­рашIэжьыщт пкъыгъохэм афэтэ­гъэнэIуасэх, тихабзэхэр къафэтэIуатэх, тичIыопс ятэгъэлъэгъу», — къытхыгъ ЛIышъхьэм.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, ти­къэ­гъэлъэгъон игупчэ итыр Мые­къопэ археологическэ культурэм инэшанэхэмкIэ шIыгъэ арт-объектэу Адыгеим ибыракъ къэзыгъэлъагъорэр ары. ТиIэпэIэсэ цIэрыIоу Еутых Асе имакет ар техыгъ.

Къихьащт мазэм, тыгъэгъа­зэм, тишъолъыр имафэ къэгъэ­лъэгъоным щызэхащэщт. Джырэ уахътэм игъэкIотыгъэу Адыгеим ащ зыфегъэхьазыры. Респуб­ликэм и ЛIышъхьэ къызэритыгъэмкIэ, мэфэкI, Iофым ехьылIэгъэ, интерактивнэ Iофтхьабзэхэр зэхащэщтых, ахэм къады­хэлъытагъэу тигъэхъагъэхэр къагъэлъэгъощтых, къекIолIэрэ пстэури тикультурэ фагъэнэIо­сэщт, тиреспубликэ гохь къызэрэкIошъущтхэ путевкэхэр зэрылъыщтхэ зэнэкъокъухэр зэхащэщтых.