Тыжьын медаль къыхьыгъ

УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ икъулыкъушIэ гирыр IэтыгъэнымкIэ Урысые зэнэкъокъум тыжьын медаль къыщыдихыгъ.

Iофтхьабзэр къалэу Киров щы­рагъэкIокIыгъ.

Къыблэ федеральнэ шъолъырым илIыкIохэм анахь къэгъэ­лъэгъон дэгъу зиIэу къахэкIыгъэр ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ ГъэIорышIапIэм иIофышIэу, майорэу Денис Гундоровыр ары. Ащ килограмм 68-м нэс къэзыщэ­чыхэрэм якуп зыщиушэтыгъ. Къа­Iэтырэ гирым ионтэгъугъэ килограмм 24-рэ мэхъу.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх къэ­ра­лыгъом ифедеральнэ шъолъыри 8-мэ яспортсменхэр. Адыгеим илIыкIо зэнэкъокъугъэхэм ахэтыгъэх УФ-м, Европэм ыкIи дунаим гъогогъу пчъагъэрэ ячемпионхэр. Денис гъэхъэгъэшIу ышIыгъ нахь мышIэми, Къыблэ федеральнэ шъолъырым икомандэ хагъэунэфыкIырэ чIыпIэ къыдихыгъэп.

Денис Гундоровым Урысые физкультурэ-спорт комплексэу «IофшIэным ыкIи зыкъэухъумэжьыным сафэхьазыр» зыфиIорэм ишапхъэхэр ытыгъэх, обществэу «Динамо» зыфиIорэр зызэха­щагъэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэ­гъэхьыгъэ зэнэкъокъухэм те­кIоныгъэр къащыдихыгъ. Джащ фэдэу боксымкIэ УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и Кубок къыдихыгъ, нэмыкI гъэ­хъагъэу иIэр макIэп.