Тхылъ шъхьаIэхэр аратыгъэх

Тыгъэгъэзэ мазэм УФ-м и Конституцие загъэпсыгъэр илъэс 30 мэхъу. Ащ ипэгъокIэу АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ игуадзэу Цэй Эдуардрэ зыныбжь илъэс 14 хъугъэ кIэлэеджакIоу респуб­ликэм исхэм ащыщхэм мэфэкI шIыкIэм тетэу паспортхэр аратыгъэх.

Владимир Нарожнэм Iофтхьабзэр къызэIуихызэ, хэгъэгум и Закон ШъхьаIэ итарихъ, ащ имэхьанэ къатегущыIагъ. Ар къэралыгъом итамыгъэ шъхьаIэу зэ­рэщытым, ыкIуачIэ, политическэ шъхьафитныгъэу иIэр къызэриу­шыхьатхэрэм къакIигъэтхъыгъ.

— Тырэгушхо шъощ фэдэ кIэ­лэ­еджакIохэр, зихэхъогъухэр зэ­рэтиIэхэм, — къыIуагъ Парламентым и Тхьаматэ ныбжьыкIэхэм зафигъазэзэ. — Урысыем и Конституцие июбилей ипэгъокIэу паспортыр къыуатыныр шъуашэ. Арышъ, мы мафэр шъу­гу къинэжьынэу, уасэ фэшъу­шIынэу, патриот шъыпкъэ шъухъу­нэу тышъущэгугъы.

КIэлэеджакIохэм къафэгу­шIуагъ Цэй Эдуарди. Хэгъэгум инеущырэ мафэ зыIэ илъ ныбжьыкIэхэм ахэр зэращыщхэм ащ къыкIи­гъэтхъыгъ.

— Урысыем ыкIуачIэр зихэ­гъэгу шIу зылъэгъоу, ащ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фэбэнэрэ цIыфэу исхэр ары. Ахэм шъори шъуащыщ, — къыIуагъ ащ.

Джащ фэдэу Iофтхьабзэм хэлэжьагъ ыкIи кIэлэеджакIохэм къафэгушIуагъ НыбжьыкIэ парламентэу АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм щызэхащагъэм ипащэу Эвелина Ананниковар.

Нэужым ящыIэныгъэ чIыпIэ шъхьаIэ щызыубытырэ тхылъхэр къаратыгъэх Алина Егоровам, Елизавета Кулапинам, Тимур Кравченкэм, Алина Чубенкэм, Пыщтыкъэ Расим ыкIи Олег Жильниковым. Ахэр анахь дэ­гъоу еджэхэрэм ащыщых, спортым, творчествэм апылъых, гъэхъагъэ­хэр ащашIых, олимпиадэхэм ахэ­лажьэх.

Паспортхэм УФ-м и Конституцие зыдэт тхылъхэмрэ нэпэеплъ шIухьафтынхэмрэ ягъусагъэх.

ХЪУТ Нэфсэт.