Ным и Мафэ ехъулIэу

Ным и Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэ республикэ филармонием непэ щыкIуагъ.

МэфэкIым ехъулIэу сабыибэ зиIэ ныхэу кIэлэцIыкIуи 5 е ащ нахьыбэ зыпIухэрэм (зыпIугъэ­хэм) республикэ шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.

Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм шIуфэс гущыIэкIэ закъыфигъэзагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, ным и Мафэ тищыIэныгъэкIэ анахь тилъэпIэ цIыфхэм — тянэхэм лъэшэу тызэрафэразэр къитIотыкIынымкIэ джыри зы ушъхьагъу мэхъу.

«Нэу ущытыныр — ар пшъэ­дэкIыжь ин зыхэлъ пшъэрылъы­шхоу щыт. КIэлэцIыкIухэр зыпIу­рэ ныхэм цIыфыр зыфэдэ хъущтым лъапсэ фашIы, цIыфыгъэ шэпхъэ дахэхэм арыгъозэнхэмкIэ ахэм афэлъэкIыщтыр зэкIэ зэрахьэ.

Зышъхьамысыжьхэу агу фэбагъэу илъыр сабыйхэм алъызыгъэIэсырэ бзылъфыгъэхэу кIэ­лэцIыкIубэ зиIэхэм, джащ фэ­дэу ны-тыхэр зышъхьарымытыжь кIэлэцIыкIухэр зыпIурэ бзылъфыгъэхэм шъхьэкIэфэшхо къалэжьыгъ. Яхэгъэгу шIу алъэ­гъоу, ащ фэшъыпкъэхэу зикIа­лэ­хэр зыпIурэ ныхэм непэ ти­рэзэныгъэ гущыIэхэр афэтэгъазэх. ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием щыIэхэу Урысыем ишъхьафитыныгъэ блэнагъэ хэлъэу ахэм къаухъумэ. Ным ипшъэрылъ пшъэрылъышхоу щыт, обществэмкIэ ащ зэшIуихырэм мэхьанэшхо иI. Урысыем и Президентэу Владимир Пу­тиным ныхэмрэ кIэлэцIыкIухэм­рэ IэпыIэгъу ятыгъэныр, джащ фэдэу унагъом икъэухъумэн къэралыгъо пшъэрылъхэу зэ­рэщытхэр бэрэ къыхегъэщы. Президентым и УказкIэ 2024-рэ илъэсыр Урысыем унагъом и Илъэсэу зэрэщыхагъэунэфыкIыщтыр джырэблагъэ ащ къы­Iуагъ», — къыхигъэщыгъ Къум­пIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ къызэриIуагъэмкIэ, демографие политикэр пхырыщыгъэнымкIэ амал зэфэшъхьафхэр уахътэм диштэу Адыгеим щызэрахьэх.Ахэм зыкIэ ащыщых федеральнэ ыкIи шъолъыр ны капиталым ипрограммэхэр, фэгъэкIотэныгъэ зыхэлъ чIыфэ­хэр сабыитIу е ащ нахьыбэ зэ­рыс унагъохэм ятыгъэныр, илъэси 3-м къыщегъэжьагъэу 7-м нэс зыныбжь кIэлэцIыкIухэр зэрыс унагъохэм мазэ къэс ахъщэ гъэнэфагъэ аIэкIэгъэхьэгъэныр. Мы илъэсым къыщыублагъэу республикэм Iофтхьэ­бзакIэ щагъэцакIэ хъугъэ: дэгъоу ыкIи дэгъу дэдэу еджэрэ кIэлэцIыкIухэу гурыт гъэсэныгъэ зыщызэрагъэгъотырэ учреждениехэм ачIэсхэм илъэсым ны-тыхэм ахъщэу афа­тырэм ипроцент 30-р гъот макIэ зиIэ унагъохэм къафалъэгъу­жьыщт. Ащ нэмыкIэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэла­жьэхэрэм яунагъохэм IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ Iофтхьэбзэ заулэ агъэнэфагъ. Сабыибэ зэрыс унагъохэм апае фэгъэкIотэныгъэхэри щыIэх. Сабыйхэр зэрыс унагъохэм IэпыIэгъоу аратыщтым пае илъэсым телъыта­гъэу сомэ миллиард 1,2-рэ Адыгеим къыщыдалъытагъ.

«Ащ дакIоу кIэлэцIыкIухэр пIугъэнхэмкIэ ыкIи егъэджэ­гъэнхэмкIэ, ахэм япсауныгъэ гъэпытэгъэнымкIэ амалышIухэр ятэгъэгъотых: кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр, еджапIэхэр, сымэ­джэщхэр, IэзапIэхэр, культурэм иунэхэр, спорт гупчэхэр тэшIых ыкIи тэгъэкIэжьых. ТапэкIи ищыкIагъэр зэкIэ тшIэщт кIэлэ­цIыкIухэм лъэныкъо пстэумкIи зэдиштэу хэхъоныгъэ ашIыным иамал бзылъфыгъэхэм ягъэ­гъотыгъэным пае. Тибзылъ­фыгъэ лъапIэхэр, Iофышхоу жъугъэцакIэрэм, зянэ-зятэхэр зышъхьарымытыжь кIэлэцIыкIухэм, унагъом зэгурыIоныгъэ илъыным шъунаIэ зэратежъугъэтырэм, ащ игъэпытэн къыдилъытэрэ Iофыгъохэм язэшIохын шъуиIахь зэрэхэшъу­шIыхьэрэм апае «тхьашъуе­гъэпсэу» шъосэIо», — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

Ащ нэужым КъумпIыл Мурат сабыибэ зиIэ ныхэм шIухьафтынхэр ыкIи дипломэу «Материнская слава» зыфиIорэр аритыжьыгъ. Ахэр: Мыекъопэ районымкIэ Татьяна Кравченкэр, къалэу МыекъуапэкIэ Мария Ильченкэр, Кощхьэблэ районымкIэ Сетэ Зурет, Красногвардейскэ районымкIэ Анцокъо Зулимхъан, Шэуджэн районымкIэ Бэллэ Пановар, къалэу МыекъуапэкIэ Юлия Семилетовар, Теуцожь районымкIэ Нэгъоикъо Бэллэ, къа­лэу МыекъуапэкIэ Ирина Сот­никовар, Джэджэ районымкIэ Хьаджымэ Сарэ, Тэхъутэмыкъое районымкIэ Батмэн Иннэ.

ЯплIэнэрэ илъэс хъугъэу Адыгеим а шIухьафтыныр щафагъэшъуашэ. Комиссие гъэнэфагъэм ар афэгъэшъошэгъэныр къэзылэжьыгъэхэр къыхехых. 2021-рэ илъэсым къыщыублагъэу республикэм и ЛIышъхьэ пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу сомэ мин 50 хъущтыгъэ шIухьафтыныр сомэ мини 100-м нагъэсыгъ. Непэ зыфагъэшъошагъэхэр къыдэплъы­тэхэмэ, шIухьафтын 40 ара­тыгъах.

Iофтхьабзэм икIэухым рес­публикэм искусствэмкIэ иIэпэIасэхэм къагъэхьазырыгъэ мэфэкI концертыр хьакIэхэм къафагъэлъэгъуагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу