ЛъэныкъуабэкIэ Адыгеир лъыкIотэн ылъэкIыгъ

Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу эксперт сессиеу «Инфраструктурная политика: достижения новой Рос­сии и вызовы будущего» зы­фиIорэм хэлэжьагъ. Дунэе къэгъэлъэгъон-форумэу «Урысыер» зыцIэм къыдыхэлъытагъэу политическэ, экономическэ коммуникациехэмкIэ Агентствэм ар зэхещэ.

Урысыем ишъолъырхэм апшъэ­рэ IэнатIэхэр ащызыIыгъхэр, федеральнэ министерст­вэхэм, къулыкъухэм, парламент партиехэм ялIыкIохэр, экспертхэр Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх. Политическэ, экономическэ ком­муникациехэмкIэ Агентствэм игенеральнэ пащэу Дмитрий Орловым сессиер зэрищагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэр инфраструктурэм изытет Урысыем иэкономикэ зыкъегъэIэтыгъэным ифэмэ-бжьымэ зэрэтыригъахьэрэм, инвестициехэр инфраструктурэм къызэрэхалъхьэхэрэм атегущыIагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, сессием къыщаIэтыгъэ Iофыгъохэр хэгъэ­гум ишъолъыр пстэуми зэшIуа­хын фаеу щытых. УФ-м и Пре­зидентэу Владимир Путиным унашъоу ышIыгъэхэм яшIуагъэ­кIэ инфраструктурэм илъэныкъо пстэумкIи, анахь Iофыгъошхо­хэм язэшIохынкIи республикэр хэп­шIыкIэу ыпэкIэ лъыкIотэн ылъэ­кIыгъ. Ахэм ащыщ энергие къэкIуапIэхэр зэрафимыкъущтыгъэр зэрэдагъэзыжьыгъэр, гъогухэр зэрагъэкIэжьыгъэхэр, газыр, псыр, электроэнергиер нахьышIоу къаIэкIахьэ зэрэхъугъэр. «Россети» зыфиIорэм зэдэлэжьэныгъэу дыряIэм, Урысыем энергетикэмкIэ и Министерствэ иIэпыIэгъу яшIуагъэкIэ энергетическэ инфраструктурэм игъэкIэжьын сомэ миллиарди 5,5-рэ пэIуагъэхьащт. Илъэсыр имыкIызэ подстанции 9-мэ ягъэкIэжьын аухыщт.

Адыгеим ипсэупIэхэм япроцент 95,4-м гъэстыныпхъэ шхъуантIэр алъагъэIэсыгъ. «Газпромым» газ станциеу «Новый сад», «Индустриальнэ парк» зыфиIохэрэр егъэпсых. «Единэ Россиер» кIэщакIо зыфэхъугъэ социальнэ газификацием, Президентым къызыдыригъэштэгъэ амал тедзэхэр къетых. 2025-рэ илъэсым ыкIэхэм яхъулIэу Адыге­им ипсэупIэхэм япроцент 96,65-м газыр алъыгъэIэсыгъэным тегъэпсыхьэгъэ амалхэр зэра­хьэх.

Джащ фэдэу Адыгеим псыIыгъыпIакIэрэ магистральнэ псырыкIуапIэрэ щагъэпсыгъэх, укъэ­бзалъэхэр Мыекъуапэ щагъэ­кIэжьых. Адыгеим Урысыем транспортымкIэ и Министерствэрэ гъогухэмкIэ Федеральнэ агентствэмрэ зэдэлэжьэныгъэу адыриIэм ишIуагъэкIэ 2019-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу километрэ 450,5-рэ зикIыхьэгъэ гъогухэр республикэм щызэтырагъэпсыхьагъэх. Мыекъуапэ къэзыухьэрэ гъогур ашIыгъ, автомобиль гъогоу «Инэм — БжыхьэкъоякI» зыфиIорэм дэжь гъогу зэхэкIыпIэ щагъэпсыгъ, автомобиль гъогоу «Гъозэрыплъ — Лэгъо-Накъэ» зыфиIорэм ия 3-рэ Iахь ишIын макIо. ДжэгокIо гъэхъунэм екIо­лIэрэ гъогур агъэпсы.

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр», къэралыгъо программэу «Зэдиштэу къуаджэхэм хэ­хъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфи­Iохэрэм къадыхэлъытагъэу инфраструктурэм изытет нахьышIу мэхъу. 2020 — 2022-рэ илъэсхэм IофшIэпIэ чIыпIэ 2400-м ехъу къуаджэхэм ащызэхащагъ. 2023-рэ илъэсым IофшIэпIэ чIыпIэ 500-м нахь мымакIэу джыри къызэIуахыщт.

Илъэси 5-рэ мэзи 10-м къыкIоцI республикэм псэупIэ квад­рат метрэ миллиони 2 фэдиз щагъэпсыгъ.

«Шъыпкъэ, джыри бэ зэшIотхын фаеу тапэ илъыр. Лъэныкъо горэхэм тиIофхэр псынкIэу ащызэпэфэ, нэмыкI лъэныкъохэм нахь жъажъэу Iоф ащытэшIэ. ЧIыпIэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэнымкIэ нэмыкI шъолъырхэм яопыт къызфэтэгъэфедэ, шъо­лъырхэм язэдэлэжьэныгъэ зе­тэгъэушъомбгъу. Президентэу Вла­димир Путиным, хэгъэгум и Правительствэ «тхьашъуегъэ­псэу» ясэIо ренэу IэпыIэгъу къы­зэрэтфэхъухэрэм фэшI. Тэ ткIуачIэ зэтхьылIэрэ пстэури зыфэкIожьырэр цIыфхэм ящы­IэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэ-
ныр ары», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Политическэ, экономическэ коммуникациехэмкIэ Агентствэм игенеральнэ пащэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, инфраструктурэм зызэриушъомбгъурэм ишIуагъэкIэ шъолъыр цIыкIухэми гъэхъэгъэшхохэр ашIын зэралъэкIыщтымкIэ Адыгеир щысэшIоу щыт.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу