Командэ 16 хэлэжьагъ

Мыекъуапэ испорт еджапIэу С. М. Джэн­чатэм ыцIэ зыхьырэм зыщызыгъэсэрэ гандбо­листкэхэм Краснодар щыкIогъэ зэнэкъокъум ятIонэрэ чIыпIэр къыщыдахыгъ. ­

Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ коман­дитIумэ къагъэлъэгъуагъ, ахэм ахэтхэм аныбжь илъэс 12-м шIокIырэп. Тренерхэр Валерий Гончаррэ Дарья Силантьевамрэ.

Зэнэкъокъум Краснодар, Мые­къуапэ, Шъачэ, Тимашевскэ, Шы­­тхьалэ, Волгоград, Ростов­ на-Дону, станицэхэу Ленинградскэм ыкIи Выселки якомандэхэр хэлэжьагъэх, зэкIэмкIи коман­дэ 18.

ЕшIэгъухэр гъэшIэгъонэу кIуагъэх, 2011-рэ илъэсым къэхъу­гъэхэм якомандэ анахь дэгъуи 4-м Мыекъуапэ къэзыгъэлъэгъуа­гъэр ахэфагъ. Типшъашъэхэм зэIукIэгъуищэу яIагъэм ащыщэу тIур къахьыгъ, къатекIуагъэхэр Краснодар икомандэу «Аврора» зыфиIорэр ары, пчъагъэр — 9:10. Мыекъуапэ игандболисткэхэм тыжьын медальхэр къафагъэшъошагъ.

Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ иятIо­нэрэ командэ зэнэкъокъум ябгъо­нэрэ чIыпIэр щиубытыгъ. Ари зэфэхьысыжь дэеп, сыда пIомэ мы пшъашъэхэр зэкIэми ана­хьыкIагъэх.