ХэбзэIахьхэм къагъэзэжьыщт

Народнэ фронтым игъэцэкIэкIо Комитет ипащэу Михаил Кузнецовым спортым пылъхэм хэбзэIахьэу атырэм къегъэгъэзэжьыгъэным фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм щыкIагъэу халъагъохэрэм УФ-м и Президент ащигъэгъозагъ. Мы фэIо-фашIэм игъэпсын шапхъэу пылъхэр нахь къызэрыкIо шIыгъэн ыкIи ащ фэдэ амал зэрэщыIэр цIыфхэм нахь чанэу алъыгъэIэсыгъэн фаеу Народнэ фронтым елъытэ.

ЗэIухыгъэ къэбар­лъыгъэIэс амалхэр.

Мы законым къызэрэщыдэлъы­тагъэмкIэ, цIыфым хэбзэIахьым къыригъэгъэзэжьыным пае, спорт организациеу зыдакIорэр хэушъхьафыкIыгъэ спискэм хэ­тын фае. УФ-м спортымкIэ и Минис­терствэ къызэритыгъэмкIэ, шъо­лъыр пэпчъ шэкIогъум и 1-р къэ­мысызэ, организациеу е унэе предпринимателэу ащ фэдэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцакIэхэрэм яспискэхэр къафагъэхьыгъэх. Тыгъэ­гъазэм и 1-м шIомыкIэу ежьхэм федеральнэ спискэр къагъэхьазырынышъ яинтернет нэкIубгъо къырагъэуцон фае.

Хэбзэгъэуцугъэм къызэрэ­щиIорэмкIэ, спискэм хэуцощтхэр физкультурэмрэ спортымрэ зиIофшIэн шъхьаIэу, ахэм япхыгъэ сэнэхьат зиIэ цIыфхэр зи­штат хэтхэр ары.

Спискэм хагъэхьащтхэм ятын ипIалъэ икIыгъ нахь мышIэми, кIэу къызэIуахыгъэ спорт организациехэри хагъэхьанхэу, хэбзэIахьхэм къызэрагъэзэ­жьыщтым фэгъэхьыгъэ законым къыдэлъытагъэхэр учреждени­ехэм зэкIэми ащызэбгырытIуп­щыгъэнэу Народнэ фронтым предложение къыхьыгъ.

Владимир Путиным иеплъыкIэ къыриIотыкIзэ, организацие­хэмрэ цIыфэу физкультурэм, спортым апылъхэмрэ хэбзэ­Iахьхэм къарагъэгъэзэжьын амал щыIэ зэрэхъугъэр алъыгъэ­Iэ­сыгъэным нахь чанэу Iоф дашIэнэу пшъэрылъ къышIыгъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, физ­куль­турэм е спортым пылъхэм ащ пай атырэ хэбзэIахьхэм къарагъэгъэзэжьынэу фитыныгъэ къэзытырэ хэбзэгъэуцугъэм 2022-рэ илъэсым ищылэ мазэ и 1-м кIуачIэ иIэ хъугъэ. Ар зыгъэфедэмэ зышIоигъохэм къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал тхылъхэр щатынхэ алъэкIыщт е хэбзэIахьхэмкIэ Федеральнэ къулыкъум ичIыпIэ ГъэIорышIапIэ екIуалIэхэмэ хъущт.

АдыгеимкIэ организации 5 спискэм хэхьагъ. Ахэр: физкультурэм ыкIи спортым зыщапылъхэ Адыгэ республикэ комплексыр, спорт клубхэу «Спарта», «Ошъутен» зыфиIо­хэрэр, республикэ стадионыр, спортым зыщыпылъхэ ыкIи япсауныгъэ зыщызэтырагъэу­цожьырэ Гупчэу Адыгэкъалэ дэтыр.

Республикэм испортсменхэм, общественнэ Iофым чанэу пылъхэм, спортыр, физкультурэр шIу зылъэгъухэрэм Народнэ фронтыр кIэщакIо зыфэхъугъэхэм адырагъэштагъ.

— Мы лъэныкъохэм афэгъэ­загъэу республикэм организаци­ябэ ит хъугъэ, район пэпчъ ащ фэдэ амал иI. Адыгеим сыдигъо­кIи спортым лъэшэу зэрэщыпылъ­хэри тыгу къэтэжъугъэгъэкIыжь. ХэбзэIахьхэм якъегъэгъэзэжьын нахь къызэрыкIо зыхъукIэ цIы­фэу ипсауныгъэкIэ федэ къэзы­хьыщт псэукIэ къыхэзыхырэрэр нахьыбэ хъунэу, спортым пы­лъэу республикэм ыцIэ шIукIэ зыгъэIущтхэм япчъагъи хэхъонэу сэлъытэ, — къыIуагъ спортым чанэу пылъыгъэхэм ащыщэу, непи псауныгъэмкIэ шIуагъэ къэзытыщт псэукIэр нахьышIоу къыхэзыхыгъэу О. Аслъан.

ХэбзэIахьхэм ятынкIэ фэгъэ­кIотэнхэр къыздэлъытэгъэ рес­пуб­ликэ хэбзэгъэуцугъэ Адыгеим щаштагъэу щыпхыращы. ГущыIэм пае, ащ ишIуагъэкIэ динлэжь организациехэм транспортымкIэ хэбзэIахьхэр амытынхэу фиты­ныгъэ яI. Мы лъэныкъомкIэ фэгъэ­кIотэнхэр зиIэхэм яспискэ нахьыбэ къэзышIырэ гъэтэрэзы­жьынхэр транспортым пае хэб­зэ­Iахьхэм афэгъэхьыгъэ зако­ным фашIыгъэх. Ащ ыпэкIэ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операци­ем хэлажьэхэрэм транспортым пае хэбзэIахьхэр амытынхэм фэгъэхьыгъэ зэхъокIыныгъэхэр мыщ фэхъугъэх.

ХэбзэIахьхэмкIэ Федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм къызэрэщаIуагъэмкIэ, федеральнэ ыкIи республикэ хэбзэгъэуцугъэу кIуачIэ зиIэхэм адиштэу фэгъэкIотэнхэр агъэп­сых. ЦIыфхэм фитыныгъэу яIэ­хэр икъоу алъыгъэIэсыгъэнхэм ГъэIорышIапIэм испециалистхэр дэлажьэх.

Мы илъэсым пыкIыгъэ уахъ­тэм ащ епхыгъэу лъэIу тхылъи 169-рэ къаIэкIэхьагъ. Ар 2022-м къатыгъэм нахьи 30-кIэ нахьыб. ЦIыфхэм нахь чанэу фэгъэ­кIотэнхэр агъэфедэ зэрэхъугъэр ащ къеушыхьаты. Ау мыщ дэ­жьым хэбзэIахьхэр игъом къатын­хэр шIокI зимыIэ Iофэу зэрэщытыр, ащ бюджетым игъэпсынкIэ мэхьанэ зэриIэр къыщыхагъэщыгъ.