Уахътэм диштэрэ кIэлэегъадж

ШъхьэкIэфэ ин зыфашIэу Даур Жанетэ Хьатыгъужъыкъое гурыт еджапIэу Хьаткъо Ахьмэд ыцIэ зыхьырэм икIэлэегъэджэ пэрыт. Илъэс 33-рэ хъугъэу ар мы сэнэхьатым рэлажьэ.

Жанетэ Адыгэ кIэлэегъэджэ колледжэу Андырхъое Хъусен ыцIэ зыхьырэр, ащ ыуж Адыгэ къэралыгъо университетыр къыу­хыгъэх.

ИIофшIэн зэрифэшъуашэу зэригъэ­цакIэрэм къыкIэлъыкIоу Даур Жанетэ щытхъуцIэхэр, тын зэфэшъхьафхэр къыфагъэ­шъошагъэх. Жанетэ интернет-сайтхэм нэкIубгъохэр ащыриIэх, ахэм иIофшIагъэхэр, иурокхэм ащигъэфедэрэ слайд-лъэте­гъэуцохэр къарегъахьэх, кIэлэ­егъэджэ интернет сообществэм иIофшIэн чанэу хэлажьэ. Ар непэрэ мафэм диштэрэ кIэ­лэегъадж. Мы мафэхэм кIэ­лэегъэджэ пэрытым дэжь тыщыIагъ, ащ тиупчIэхэр фэд­гъэзагъэх.

— Уахътэм диштэрэ кIэлэегъаджэр непэ сыд фэда?

— ШэпхъакIэхэм зыщате­хьэхэрэ лъэхъаным джырэ кIэлэегъаджэхэм апашъхьэ пшъэрылъыкIэхэр къэуцух. Ахэм яшIэныгъэхэм ренэу ахагъахъо, гъэсэныгъэм исистемэ зэхъокIы­ныгъэу щыхъухэрэм ренэу алъэплъэх. КIэлэе­джакIохэм шIэ­­ныгъэхэр ягъэгъоты­гъэн­хэм­кIэ тиеджапIэ Iофышхо егъэца­кIэ, ащкIэ шIыкIэ, екIолIэкIэ зэфэшъ­хьафхэр тэгъэфедэх.

— КIэлэегъаджэмкIэ сыда анахь мэхьанэ зиIэу плъы­тэрэр?

— Сиурокхэм технологиякIэхэр ащы­сэ­гъэфедэ кIэлэеджакIомэ нахь ашIогъэшIэ­гъоныным фэшI. Езгъаджэхэ­рэм ащыщхэр зэнэ­къокъухэм ахэлажьэх, гъэхъа­гъэхэр ашIых, щытхъу тхылъхэр къафагъэшъуашэх.

ИIофшIэнкIэ ар анахь шъхьа­Iэу Даур Жанетэ елъытэ.

— КIэлэегъэджэныр сэнэхьат къодыеп. Уахътэм диштэрэ амалышIухэр къызфа­гъэфедэ­хэзэ ахэр лэжьэнхэ фае. Сабыир шIу умылъэгъоу укIэлэ­егъэджэн плъэ­кIыщтэп, еджапIэм чIыпIэ щыуиIэп, — хигъэунэфы­кIыгъ Даур Жанетэ.

ЛЪЭПШЪЫКЪО Фатим.