МедалиплI къахьыгъ

Мыекъуапэ итеннисистхэм Апшеронскэ районым изэIухыгъэ зэнэкъокъу медалиплI къыщахьыгъ.

Апшеронскэ, ТIуапсэ, Лэбапэ, Шытхьалэ, Кореновскэ ыкIи Мые­къуапэ ялIыкIохэр ащ хэлэжьагъэх.

2014-рэ илъэсым къэхъугъэхэм ыкIи ахэм анахьыкIэхэм якуп зыщаушэтыгъ спорт еджапIэу С.М. Джэнчатэм ыцIэ зыхьырэм зыщызыгъасэхэрэм. Ахэм апэрэ чIыпIищыр къыдахыгъ. ТекIо­ныгъэр къыфагъэшъошагъ Адам Матюшиным, ятIонэрэ хъугъэ Бзаго Дамир, ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ Эльдар Матюшиным. Джащ фэдэу илъэс 11 зыныбжь Артем Вариводиным тыжьын медаль къыдихыгъ. КIэлэ ныб­жьыкIэхэр зыгъасэхэрэр Р.С. Бзагор ары.

ШэкIогъум и 24 – 25-м Адыгэ Республикэм изэIухыгъэ зэнэ­къокъу Мыекъуапэ щыкIощт, ащ спортсменхэм зыфагъэхьазыры.