«ЛIыхъужъэу къэхъухэрэп, лIыхъужъ мэхъух!»

ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием лIыхъужъныгъэ щызэрихьэзэ фэхыгъэ тичIыпIэгъоу Евгений Струниным зыщеджэгъэ гимназиеу N 22-м тыгъуасэ мыжъобгъу къыщыфызэIуахыгъ.

Ащ фэгъэхьыгъэ Iоф­тхьабзэм цIыфыбэ къе­кIолIагъ: шъолъыр фондэу «Хэгъэгум иухъумакIохэр» зыфиIорэм ипащэ игуадзэу Джарымэ Еленэ, къэзэкъ обществэ зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр, фэхыгъэ лIы­хъужъым янэу Наталье, иIахьылхэр, иныбджэгъу­хэр, кIэлэеджакIохэр, къэ­бар жъугъэм иамалхэр.

Iофтхьабзэр къызэIуихыгъ еджапIэм ипащэу Ирина Андреевам.

— Непэрэ Iофтхьабзэу зэхэтщагъэр шъаохэм я Мафэ зэрэтефагъэм мэхьанэ иI. Зыпсэ зыгъэтIы­лъы­гъэ Жене янэу На­талье тиIофшIэгъугъ. Ащ фэдэ кIалэ зэрипIугъэмкIэ шъхьащэ фэтэшIы. Ти­еджапIэ щеджэгъэ кIалэр зэрэчIэтынагъэр гухэ­кIы­шху, ащ ишIэжь тыгу­хэм ары­лъыщт. ДзэкIолIым имы­жъо­бгъу мафэ къэс зылъэ­гъущт кIэлэеджакIо­хэми ар щысэшIу афэхъу­ным, къэралыгъом ипатриот шъыпкъэ хъунхэм тыщэгу­гъы, — хигъэунэфыкIыгъ Ирина Виталий ыпхъум.

Мыжъобгъур къызыфызэIуахыгъэм янэ къызэриIуагъэмкIэ, уилъфыгъэ икъэ утехьаным нахь къин щыIэп. ИкIалэ ишIэжь зы­щеджэгъэ еджапIэм зэрэщагъэлъэпIагъэмкIэ зэра­фэразэр къыхигъэщыгъ.

Къэзэкъ обществэ зэ­фэшъхьафхэм ялIыкIохэр Iофтхьабзэм къыщыгущы­Iагъэх. Ахэм зэрэхагъэу­нэфыкIыгъэмкIэ, лIыхъу­жъэу къэхъухэрэп, лIы­хъужъ мэхъух. Ахэм ясатыр Евгений изекIуакIэ зыхитхэн ылъэкIыгъ. Апэрэ гуфакIохэм ахэтэу Хэгъэгур къыухъумэнэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием кIуагъэ.

ГущыIэр лъигъэкIотагъ фондэу «Хэгъэгум иухъумакIохэр» зыфиIорэм иреспубликэ къутамэ ипащэ игуадзэу Джарымэ Еленэ.

— Хэгъэгум ищынэгъон­чъагъэ фэбанэзэ фэхыгъэ лIыхъужъым ишIэжь гъэлъэпIэгъэнымкIэ мэхьанэ зиIэ Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъэ пстэуми фондым ыцIэкIэ «тхьашъуегъэпсэу» шъосэIо. ЗикIалэ хэкIодэгъэ ным шъхьащэ фэтэшIы, ащ фэдэ кIалэ зэрипIугъэмкIэ «тхьауегъэ­псэу» есэIо. Мамырныгъэ щыIакIэр къэзыухъу­мэзэ, зыпсэ зыгъэтIы­лъыгъэ Евгений егъашIи тщыгъуп­шэщтэп, — хи­гъэунэфыкIыгъ Джарымэ Еленэ.

ЛIыхъужъым ищыIэныгъэ гъогу

Евгений Струниныр 1978-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 5-м къэхъугъ. Езгъэджагъэхэм къызэраIуагъэмкIэ, цIыфышIугъ, IэпыIэгъу зищыкIагъэм блэкIыщтыгъэп, ныбджэгъуныгъэр ыгъэлъапIэ­щтыгъ. Я 11-рэ классыр къызеухым, Адыгэ къэ­ралыгъо университетым ита­рихъ факультет чIэ­хьагъ. КIэлэ ныбжьыкIэр къэзэкъыгъ. Хэушъхьа­фыкIыгъэ дзэ операциер зырагъажьэм апэрэ гуфа­кIоу республикэм икIы­гъэхэм Жене ахэтыгъ. Харьковскэ хэкум щыкIогъэ зэпэуцужьхэм ащыщ идзэ пшъэрылъхэр щигъэ­цакIэхэзэ, икIыгъэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 3-м хэкIодагъ. УФ-м и Президент иунашъокIэ щымы­Iэжьым ЛIыхъужъныгъэм иорден ыкIи Урысыем икъэзэкъ-дзэкIолIхэм я Союз итхьаматэ иуна­шъо­кIэ къащэу «За верность Долгу» зыфиIорэр къыфагъэшъошагъэх.

Гимназием икIэлэеджа­кIохэм мыжъобгъур къызэIуахыгъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэр зидзэ пшъэ­рылъ зыгъэцакIэзэ фэхыгъэ лIыхъужъым зы такъикъэ фэшъыгъуагъэх, мыжъобгъум къэгъагъэхэр кIэралъхьагъэх.

Iэшъынэ Сусан.