ЛъэмыджитIур ашIыгъах

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу лъэмыджищ мы илъэсым Адыгеим щагъэцэкIэжьы.

Зыр псыхъоу Джаджэ телъэу, станицэу Джаджэмрэ селоу Штурбинэмрэ зэзыпхыхэрэ гъо­гум хахьэрэр ары. ЯтIонэрэ лъэ­­мы­джыр псыхъоу Чибий телъ, поселкэу Инэм, Адыгэкъалэ ыкIи къуаджэу Бжъэдыгъухьаблэ зэзыпхыхэрэ гъогоу Тэхъутэ­мыкъое районыр зэпызычырэм хэхьэ. Ящэнэрэри Джэджэ райо­ным илъэмыджхэм ащыщ, псы­хъоу Фарзэ телъ.

Подрядчикэу мыхэм Iоф ащызышIэрэр лъэмыджышI хъызмэтшIапIэу «Ростовавто­мост» зыфиIорэр ары, илъэс 55-рэ хъугъэу мыщ фэдэ Iоф­шIэнхэр ащ егъэцакIэх. Лъэ­мыджитIум ягъэкIэжьын аухыгъ. Псыхъоу Джаджэм телъыр мет­рэ 40,15-рэ мэхъу. Джы ащ фэдитIукIэ нахьыбэу хьылъэ ыIыгъын ылъэкIыщт, чэщырэ къэнэфынэу ашIыгъ. Псыхъоу Чибий телъ лъэмыджэу агъэцэ­кIэжьыгъэми ащ фэдиз икIыхьа­гъэ хъугъэ, IофшIэнхэр мазэкIэ нахьыжьэу ащ щаухыгъэх.

«Адыгеяавтодорым» иотделэу авто­мобиль гъогухэм яшIын фэгъэзагъэм ипащэ къызэри­IуагъэмкIэ, псыхъоу Фарзэ телъ лъэмыджым игъэцэкIэжьыни илъэсым ыкIэм нэс аухынэу щыт.
2023-рэ илъэсым Адыгеим илъэмыджэу агъэкIэжьыщтхэм апае сомэ миллион 425-рэ лъэпкъ проектым къыдэлъы­тэгъагъ.

КъэкIорэ илъэсми мы проек­тым ишIуагъэкIэ шъолъыр мэ­хьа­нэ зиIэ лъэмыджхэр джыри республикэм щагъэкIэ­жьынхэу агъэнэфагъ.

Сурэтхэр: «Адыгеяавтодор»