Адыгеим апэрэу щызэхащэщт

ШэкIогъум и 22-м къыщегъэжьа­гъэу и 26-м нэс дунэе проектэу «Кавказский диалог-2023» зыфи­Iорэр апэрэу Мыекъуапэ щызэха­щэщт.

Илъэс къэс рагъэкIокIырэ проектым ишIэныгъэ-егъэджэн программэ Урысыем ыкIи IэкIыб благъэм къарыкIыгъэ хьакIэхэр хэлэжьэщтых. Мы илъэсым зытегущыIэнхэу агъэнэфагъэр «Кавказ во времена мировой и региональной турбулентности» зыцIэр ары.

Дунэе политикэм ыкIи зэфыщытыкIэхэм яIофыгъохэм япхыгъэу яшIошIхэмкIэ зэхъо­жьынхэм «Кавказский диалог» зыфиIорэ шIэныгъэ-егъэджэн программэр фэIорышIэ. Проектым мурад шъхьаIэу иIэр ныбжьыкIэ специалистхэм апае зэдэгущыIэгъу площадкэхэр гъэпсыгъэнхэр ары.

ЗэдэгущыIэгъу шIыкIэм тетэу рекIокIыщт Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэх лекциехэр, Iэнэ хъураехэр, зэдэгущыIэгъухэр, нэмыкIхэри. Экспертхэу конференцием къыщыгущыIэщтых дунэе зэфыщытыкIэхэмкIэ шIэныгъэлэжь­хэр, зэлъашIэрэ политологхэр, тарихълэжьхэр ыкIи общественнэ организациехэм ялIыкIохэр. Программэм хахьэу хьакIэхэм тишъолъыр ичIыпIэ дахэхэр арагъэлъэгъущтых.

Iофтхьабзэм икIэщакIох Адыгэ къэралыгъо университетыр, Горчаковым ыцIэ зыхьырэ Фондыр, Адыгеим играждан обществэ IэпыIэгъу фэхъугъэнымкIэ и Ресурснэ гупчэ.