Iофтхьабзэм изэфэхьысыжьхэр

Урысые Iофтхьабзэу «Хьадэгъур зыщащэрэр ошIэмэ, макъэ къэгъэIу!» зыфиIоу илъэс къэс зэхащэрэм иятIо­нэрэ уцугъо икIэуххэр зэфахьысыжьыгъэх.

Ащ пшъэрылъэу иIа­гъэр наркотикхэр хэбзэнчъэу къызэрэрагъэкIокIы­хэрэм пэуцужьыгъэным общественностыр къыхэгъэлэжьэгъэныр, наркотикым пыщэгъэ цIыфхэм ягъэхъужьынкIэ IэпыIэгъу афэхъугъэныр, ахэр щы­Iэныгъэм хэгъэгъозэжьы­гъэнхэр ары.

Iофтхьабзэм хахьэу чъэпыогъум и 16-м къыщегъэжьагъэу и 27-м нэс Адыгеим иполицие икъулыкъушIэхэм цIыфхэм за­фагъэзагъ наркотикхэр хэбзэнчъэу къызэрэра­гъэкIокIыхэрэм, зэрагъэфедэхэрэм ыкIи ар зы-хэлъ пкъыгъохэр зэрэIуагъэкIыхэрэм афэгъэ­хьыгъэ къэбархэм ащы­гъуа­зэхэмэ, хэгъэгу кIоцI ­къулыкъухэм макъэ арагъэIунэу.

Наркоконтролым икъулыкъоу АР-м щыIэм Iоф­тхьабзэр зыщыкIогъэ уахътэм къыкIоцI республикэм щыпсэурэ нэбгыри 8-мэ зыкъыфагъэзагъ. Наркотикхэр хэбзэнчъэу агъэзекIуагъэу зы бзэджэшIагъэ ыкIи административнэ хэбзэукъоныгъэ 33-рэ агъэунэфыгъ. Бгъэфедэ мыхъущт наркотик зыхэлъ вещество килограмм 1,3-рэ къаIахыгъ.

Iофтхьабзэм къыды­хэлъытагъэу къулыкъум иIофшIэн нахь зыфэгъэ­зэгъагъэр пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэм язэхэщэн, джащ фэдэу ныбжьыкIэ­хэм лекцие къафеджэ­гъэныр. МыщкIэ пшъэрылъ шъхьаIэу яIагъэр наркома­нием тхьамыкIагъоу къыздихьыхэрэр ныбжьыкIэ­хэм нахь алъыгъэIэсыгъэ­ныр ары.

ХэбзэухъумэкIо къулыкъум иIофышIэхэм ныбжьыкIэхэр нахьыбэу зыщызэхэхьэхэрэ чIыпIэ 36-рэ ауплъэкIугъ, зэдэгущыIэгъухэр адашIыгъ.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу.