ЯшIэныгъэхэм ахагъэхъуагъ

ГеографиемкIэ апэрэ шIэныгъэ конференцие мы мафэхэм Адыгэ къэралыгъо университетым щыкIуагъ. «Приоритет 2030» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу Урыс географическэ обществэм и Адыгэ шъолъыр отделение яIэпыIэгъоу ар зэхащагъ.

АКъУ

IофшIэным нэб­гырэ 50 фэдиз хэлэ­жьагъ, ахэр Адыге­им, Къэбэртэе-Бэлъ­къарым, Дагъыстан, Москва, Краснодар, Пермскэ краим ыкIи Таджикистан ащыщ шIэныгъэлэжьых, апшъэрэ ыкIи гурыт еджапIэхэм якIэлэ­егъаджэх.

Адыгэ къэралыгъо университетым ирек­тор ыцIэкIэ къэзэрэу­гъоигъэхэм шIуфэс къарихыгъ ныбжьыкIэ полити­кэмкIэ ыкIи социальнэ IофхэмкIэ проректорэу ШъхьакIэмыкъо Рустам. Зигъо Iофыгъоу мыр зэрэщытыр ыкIи конференцием шIогъэ гъэнэфагъэ къызэри­тыщтыр ащ къыIуагъ. Нэужым географиемкIэ гъэхъэгъэшIухэр зышIыгъэ кIэлэегъаджэхэм ацIэ къыраIуагъ, щытхъу тхылъхэр аратыжьыгъэх.

Географием ылъэныкъокIэ цIыфым шIэныгъэ дэгъухэр иIэнхэ зэрэфаер, географиер зэришIэрэм дакIоу ащ пыщагъэ, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэу­хъумэн фэщагъэ зэрэхъурэр Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм къыхагъэщыгъ.

Конференцием къыдыхэлъы­тагъэу пленарнэ зэхэсыгъо зэхащагъ, секциехэр гощыгъэхэу Iоф ашIагъ, шIэныгъэ-методи­ческэ семинари яIагъ. Джащ фэдэу Адыгэ къэралыгъо уни­вер­ситетым игеолого-минерало­гическэ музей хьакIэхэр ра­гъэблэгъагъэх.

ДЕЛЭКЪО Анет.