ШэкIогъум и 21-р – Урысые Федерацием ихэбзэIахь къулыкъухэм яIофышIэ и Маф

ХэбзэIахь къулыкъухэм яIофышIэхэу ыкIи яветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIым пае тышъуфэгушIо!

ХэбзэIахь къулыкъур финанс системэм – хэгъэгум иэкономикэ илъэныкъо шъхьаIэхэм зыкIэ ащыщым зыпкъитыныгъэ хэлъэу ипшъэрылъхэр ыгъэцэкIэнхэмкIэ ипэрыт къулыкъухэм ахалъытэ.
Адыгеим исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ипсынкIагъэ, программэхэу ыкIи проектхэу рахъухьагъэхэр зэшIохыгъэ зэрэхъущтхэр, цIыфхэм щыIакIэу яIэр нахьышIу шIыгъэным епхыгъэ инфраструктурэр джыри нахь зэтегъэпсыхьэгъэным диштэрэ Iофтхьабзэхэм язэшIохын бэкIэ ахэм ялъытыгъ.

Урысые Федерацием ихэбзэIахь къулыкъу и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм иIофышIэхэм, иветеранхэу хэбзэIахь къулыкъухэр зэхэщэгъэнхэм лъапсэ фэзышIыгъэхэм инэу тафэраз гуетыныгъэ фыряIэу Iоф зэрашIэрэм, IэпэIэсэныгъэ ин зэрахэлъым, тиреспубликэ ихэхъоныгъэ яIахьышхо зэрэхашIыхьэрэм апае.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, тыгу къыддеIэу зэкIэми тышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу, Адыгеимрэ Урысыемрэ яфедэ зыхэлъ Iофэу жъугъэцакIэрэм тапэкIи гъэхъагъэхэр щышъушIынхэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу “Единэ Россием” и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КЪУМПIЫЛ Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет -— Хасэм и Тхьаматэу Владимир НАРОЖНЭР