Шапхъэхэр зэблахъущтых

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ хабзэм имуниципальнэ къулыкъухэр игъусэхэу гъэсэныгъэ организациехэм япащэхэр зэрагъэнэфэрэ шапхъэм зэхъокIыныгъэхэр фашIынхэ гухэлъ иI.

Ащ фэшI мыщ фэдэ лъэ­ныкъохэмкIэ IофшIэнхэр ра­гъэ­кIокIынхэу унашъо ашIы:

—  муниципальнэ гъэсэныгъэ организациехэм япащэхэр зэнэ­къокъу шIыкIэм тетэу гъэнэ­фэгъэнхэу ;

—  муниципальнэ гъэсэныгъэ организациехэм япащэ хъунэу зыкъэзыгъэлъэгъогъэ канди­датхэм аттестацие арагъэкIунэу;

—  гъэсэныгъэ системэу пэщэ IэнатIэм Iутыщтхэр къыхэзыхырэ муниципальнэ IэпэчIэгъэнэ системэр зэхэщэгъэнэу ;

—  гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ гъэIорышIэкIо IофышIэхэм яIэпэ­чIэ­гъанэу Адыгэ Респуб­ликэм щагъэпсыгъэр гъэфе­дэгъэнэу, пащэхэм ыкIи ахэм ягуадзэхэр гъэнэфэгъэнхэмкIэ а системэр IэубытыпIэ шIы­гъэнэу;

—  гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ гъэIорышIэкIо IофышIэхэм яIэпэ­чIэгъанэ хахьэхэрэр ащ фэгъэхьазырыгъэнхэу.

Мы илъэсым итыгъэгъэзэ мазэ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэны­гъэмрэкIэ и Министерствэ мы IофымкIэ зэфэхьысыжьхэр ышIыщтых. Ащ елъытыгъэу тапэкIэ еджапIэхэм ыкIи кIэлэ­цIыкIу IыгъыпIэхэм япащэхэмрэ ягуадзэхэмрэ зэрагъэнэфэщ­тымкIэ шапхъакIэу аштэщтхэм муниципалитетмэ ащылажьэхэ­рэр ащагъэгъо­зэщтых.

«Сицыхьэ телъ, пащэхэм ягъэнэфэн пылъ системэр зэрэдгъэкIэжьырэм ишIуагъэкIэ, апэрэмкIэ, кадрэхэм афэгъэ­хьыгъэ пшъэрылъыр дгъэцэкIэщт, ащ къыкIэлъыкIоу, гъэсэныгъэ системэми хэхъоныгъэ ед­гъэшIыщт»,— къыхигъэщыгъ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэны­гъэмрэкIэ иминистрэ ипшъэ­рылъхэр зыгъэцэкIэрэ Евгений Лебе­девым.