Уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ

Урысыем и Следственнэ комитет Адыгэ РеспубликэмкIэ иследственнэ ГъэIорышIапIэ и Тэхъу­тэмыкъое межрайон следственнэ отдел пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ об­ществэм ипащэ ылъэныкъокIэ уголовнэ Iоф къызэ­Iуихыгъ.

МэзитIум ехъурэ лэжьапкIэр IофышIэм зэрэримытыгъэм фэшI ар агъэмысэ.

Следствием зэригъэунэфыгъэмкIэ, компанием ипащэ проектнэ документацием игъэхьазырынкIэ Iоф ышIэзэ, предприятием мылъку IэкIэлъыгъ нахь мышIэми, 2022-рэ илъэсым ичъэпыогъу къыщегъэжьагъэу 2023-рэ илъэсым игъэтхапэ нэс IофышIэм илэжьапкIэу сомэ мини 177-рэ фэдиз хъурэр ритыгъэп.

Уголовнэ Iофыр зызэхаф нэуж лэжьапкIэр зэкIэ IофышIэм ратыжьыгъ.

Зэхэфыным зэфэхьысыжьэу фэхъу­рэмкIэ уголовнэ-процессуальнэ хэбзэгъэуцугъэм къызэригъэнафэрэм тетэу унашъо ашIыщт.

Урысыем и Следственнэ комитет иследственнэ ГъэIорышIапIэу
Адыгэ Республикэм щыIэм ипресс-къулыкъу.