МыIэрысэу къаугъоижьырэм хэхъуагъ

Пхъэшъхьэ-мышъхьэ ыкIи цумпэ лъэпкъхэр къызщыкIырэ чIыгу Iахьхэм Адыгеим щахахъо.

АМ.

Чъыгхатэмэ гектар 4500-рэ аубыты, ащ щыщэу гектар 2000-р псынкIэу пхъэшъ­хьэ-мышъхьэхэр къызпыкIэрэ чъыгхэр къызщагъэкIырэ Iахьых, илъэсит­фым къыкIоцI ахэр гектар 1200-кIэ нахьыбэ хъугъэх.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Минис­терствэ къызэрэщаIуагъэмкIэ, аужырэ уахътэм чъыгхатэхэм ягъэтIысхьанрэ ыкIи цумпэ лъэпкъхэм якъэгъэкIынрэ мэкъумэщ хъызмэтым нахь зыфегъазэ, а лъэны­къохэмкIэ хэхъоныгъэхэр ешIых. Цумпэ лъэпкъхэм гектар мини 5,7-рэ аубыты, ащ щыщэу мэкъумэщ органи­зациехэмрэ мэкъумэщ-фермерскэ хъыз­мэт­шIапIэ­хэмрэ ателъытагъэр гектар мин 1,5-рэ.

2019-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу пхъэшъхьэ-мышъхьэу ыкIи цумпэ лъэпкъэу къаугъоирэр процент 75-кIэ нахьыбэ хъугъэ. ГъэрекIо ащ фэдэу къаугъоижьыгъэр тонн мин 44,4-рэ хъугъагъэ, ар процент 25-кIэ ыпэрэ илъэсым нахьыб. Мыгъи лэжьыгъэ бай къахьыжьынэу ежэх, мыIэрысэхэм ягъэмэфэ лъэпкъхэр пштэмэ, тонн мин 11 къаугъоижьыгъах. Мы лъэхъаным къагъэкIырэ мыIэрысэ лъэпкъхэу флори­на, айдаред, делишес, голдстар, гранни смит, голден зыфаIохэрэр.