Мыекъуапэ зэралъэгъурэр

IэкIыб къэралыгъохэм къарыкIыгъэ ныбжьыкIэхэу Мыекъопэ къэралыгъо технологи­че­скэ университетым щеджэхэрэм «Мые­къуапэ студентхэм анэкIэ» зыфиIорэ къэ­гъэлъэгъоныр тыгъуасэ зэхащагъ.

Апшъэрэ еджапIэр къызызэ­Iуахыгъэр илъэс 30 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэм ар ащыщ.

Къэралыгъо зэфэшъхьафхэм ащыщ студентхэм Мыекъуапэ ичIыпIэхэу нахь агу рихьыхэрэм сурэтхэр атырахыгъэх. ЗэкIэмкIи нэбгырэ 30 фэдиз ащ хэлэ­жьагъ, къырахьылIэгъэ сурэт анахь гъэшIэгъон 18-р апшъэрэ еджапIэм ичIэхьапIэ дэжь къыпалъагъэх. Мыекъуапэ игъогу­хэр, къэлэ паркыр, Мэздэхэ дэ­кIояпIэр, кIымафэм тырахыгъэ сурэтхэр, нэмыкIхэри ащ хэтых. Нэбгырэ пэпчъ анахь ыгу ри­хьы­гъэ сурэтым онлайн шIыкIэм тетэу ымакъэ фитын амал иIагъ.

— IэкIыб къэралыгъохэм къа­рыкIыгъэ ныбжьыкIэхэм тикъалэ зэралъэгъурэр тшIогъэшIэгъон, ахэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэр къизыIотыкIырэ сурэтхэр къыра­хьылIагъэх. Языгъэпсэфыгъо мафэхэр зыщагъакIохэрэр, нахь агу рихьырэ чIыпIэхэр къагъэлъэгъуагъэх. Мыекъуапэ тарихъ мэхьанэ зиIэ ичIыпIэ дахэхэр зэрагъэшIагъэх, еджэныр къау­хэу кIожьыгъэхэми Адыгеир агу къинэжьынэу тэлъытэ, — къы­Iуагъ апшъэрэ еджапIэм ипроректорэу Людмила Задорожнаям.

Мыекъопэ къэралыгъо тех­нологическэ университетым IэкIыб къэралыгъо зэфэшъхьаф­хэм къа­рыкIыгъэ нэбгырэ 850-рэ фэдиз непэ щеджэ.

— Студентыгъо илъэсхэр анахь гъэшIэгъонхэм ащыщых, сыд фэдиз тешIагъэми, ахэр гум къинэжьыщтых. Мыекъуапэ агу зэрэрихьырэр къизыIотыкIырэ сурэтхэу къырахьылIагъэ­хэм гуфэбэныгъэ ин ахэлъ, — къыIуагъ IэкIыб къэралхэм къарыкIыгъэ студентхэм урысыбзэ зыщарагъэшIэрэ факультетым идеканэу ПашIо Фатимэ.

СурэтитIу къырихьылIагъ Си­рием щыщ Ал Али Ал Хамад Саусан.

— Сурэт тесхыныр сикIас. Мыекъуапэ ичIыпIэ дахэхэр къэскIухьанхэр лъэшэу сыгу ре­хьы, ахэр сщымыгъупшэжьынхэм пае сурэтхэр атесэхых. Мые­къуапэ ичIыопс идэхагъэ джыри бэрэ сыгу илъыщт, — еIо пшъэшъэжъыем.

Иорданием щыщ Омар Жорбан Мыекъуапэ ыгу зэрэрихьырэр, къэлэ рэхьатэу, къабзэу зэрэщытыр, щыпсэухэрэр зэрэцIыфышIухэр къытиIуагъ. Мы къалэм зыщеджэгъэ илъэсхэр гум къинэжьынхэм пае сурэтхэр бэу тырехы. Мыщ фэдэ къэгъэ­лъэгъон щыIэу зызэхехым, игуапэу хэлэжьагъ.

ДЕЛЭКЪО Анет.