ЛIэшIэгъуныкъом къыкIоцI

Къэгъэлъэгъонэу «ЛIэшIэгъуныкъом къыкIоцI. Кавказымрэ Гурыт Азиемрэ яживопись, яграфикэ, яскульптур» зыфиIорэр КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музеим и Темыр-Кавказ къутамэ къыщызэIуахыгъ, сурэт 80 фэдиз ащ хэхьагъ.

АР-м культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу Кушъу Светланэ къэгъэ­лъэгъоным икъызэIухын къекIолIэгъэ хьакIэхэм пэублэ гущыIэкIэ зафигъэзагъ:

— Непэ фэдэ зэхахьэм лъэпкъхэр зэфещэх, къутамэхэр зэреблых. Кавказымрэ Гурыт Азиемрэ яискусствэ ибаиныгъэ музеим нэрылъэгъу къыт­фишIыгъ. IэпэIасэ пэпчъ илъэпкъ ынапэ къыгъэлъэгъуагъ, лъэуж хэгъэунэфыкIыгъэ къыгъэнэфагъ, мэхьанэ куу ритыгъ. Къэгъэлъэгъоным лъэпкъ тарихъ хъугъэ-шIагъэхэм уахещэ, нэм къыкIегъэуцох. Кавказым ичIыопс дэхэ зэкIужь игупсэфыныгъэ – тынчыгъэ, я 90-рэ илъэсхэм ядунай зыфэдагъэм, а лъэхъаным псэугъэ цIыфхэм къакIугъэ гъогум гукIэ унагъэсы, рэхьатныгъэрэ мамырныгъэрэ дунаим иIэнхэм ыуасэ зэхыуагъашIэ. Непэрэ къэгъэлъэгъоным гухахъо хэжъугъотэнэу сышъуфэлъаIо.

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музеим и Темыр-Кавказ къутамэ ипащэу Шъэуап­цIэкъо Аминэт зэхахьэр лъигъэ­кIотагъ.

— Лъэныкъуабэ къызэлъызыубытырэ къэгъэлъэгъоныр искусствэм ижанрэ гъэшIэгъонхэм афэгъэхьыгъ. ЛIэшIэгъу­ныкъом къыкIоцI ашIыгъэ Iэпэщысэхэр зы чIыпIэ щытыугъоигъэх, сурэтышIмэ якъэлэмыпэ къычIэкIыгъэ IэшIагъэхэр непэ нэрылъэгъу къышъуфэтшIыгъэх.

— Мыекъуапэ щыпсэухэрэм непэ Iофтхьэбзэ хьалэмэт музеим афызэ­хищагъ. Я 90-рэ гумэкIыгъо илъэсхэм сыд фэдэрэ лъэныкъокIи Iоф пшIэныр къиныгъэ. А лъэхъаным щыIэгъэ сурэтышIхэм ядунэееплъыкIэ зэфэдагъэп. Творчествэм ылъэныкъокIи къиныгъохэр щыIагъэх. Арэу щыт нахь мышIэми, Кавказымрэ Гурыт Азиемрэ ясурэ­тышIхэм, политикэмрэ хэгъэгум икуль­турнэ щыIакIэрэ язэпхыныгъэ зыфэдагъэм емылъытыгъэу, цIыфым ифитыныгъэхэм якъэухъумэн мэхьанэ икъу етыгъэн зэрэфаер ясурэтхэмкIэ къагъэлъэгъуагъ. Уахътэм къызэриу­шыхьатыгъэмкIэ, дунаим уасэ зыфа­шIыщтыгъэхэр ащ фэдэ сурэтышIхэр ары, — къыIуагъ АР-м инароднэ сурэ­тышIэу Хъуажъ Рэмэзан.

СурэтышIхэу Таир Салаховым, Кямал Ахмедовым, Евгений Кравченкэм, зэш Волковхэу Александррэ Валерийрэ, Элибекян лIакъом щыщхэм ыкIи нэмыкIхэм ясурэтхэр къагъэлъэгъощтых.

Графикэм ылъэныкъокIэ Нурия Има­налиевам, Евгений Сидоркиным, Джамбул Джумабаевым, Кирилл Зданевич яIэпэщысэхэм зэхахьэм къе­кIуалIэхэрэр нэIуасэ афэхъунхэ амал яIэщт. Скульптор IэпэIасэхэу Б. Аннаму­радовым, А. Волковым, Д. Джумадурд яIэшIагъэхэр къекIуалIэхэрэм ашIогъэ­шIэгъоныщтых.

Музейхэм яIофышIэхэм ахэм адыря­Iэгъэ зэпхыныгъэ пытэхэм IофшIэгъэ гъэшIэгъонхэр зэIугъэкIэгъэнхэм иамал къатыгъ. Ахэм нафэу къахэщырэр твор­ческэ гухэлъэу яIэр ары нахь, социальнэ е политическэ лъэныкъомкIэ зэфыщы­тыкIэ-гъэпсыкIэ зэфэшъхьафхэу а лъэхъа­ным щыIагъэхэр арэп.

Искусствэр щыIэныгъэм иIотакIу. Къэгъэлъэгъоныр зэхэзыщагъэхэм, зэха­хьэм хэлэжьагъэхэм Iофышхо ашIэ.

2023-рэ илъэсым тыгъэгъазэм ыкIэм нэс къэгъэлъэгъоныр музеим щыкIощт.

ЛЪЭПШЪЫКЪО Фатим.