Лъэпкъ, дин зэгурыIоныгъэр анахь шъхьаI

Украинэмрэ КъокIыпIэ Благъэмрэ къащыхъухэрэм, зышъхьэ Израиль къизыхыжьыхэрэр Дагъыстан къызэрэкощыжьыхэрэм мы аужырэ мафэхэм цIыфхэр етIупщыгъэу атегущыIэх.

ШIу зыгу имылъхэм Израиль ицIыфхэр жъугъэу нэмыкI хэгъэгухэм мэкощыжьыхэ фэдэу къэбар нэпцIхэр социальнэ хъытыухэм къарагъахьэх. Палестинэмрэ Израильрэ зэрэзэпэуцужьыхэрэм рапхызэ, дин зэхашIэхэм мэхьанэ араты фэ­дэу зашIызэ, джуртхэм джэгъогъуныгъэ афыряIэным кIа­гъэблых.

Урысыем ишъолъырыбэмэ, Дагъыстани, Адыгеири ахэм зэрахэтэу, джуртыбэ ащэпсэу, ахэр а чIыпIэхэм къащыхъугъэх. ЛIэшIэгъубэ хъугъэу зэкъош зэфыщытыкIэшIухэм, лъэпкъ, дин зэгурыIоныгъэм арыгъуа­зэхэзэ ахэр Урысыем щэ­псэух. Урысыемрэ Адыгеимрэ къащыхъугъэхэм ащыщхэр Израили, нэмыкI къэралыгъохэми арысых, хэгъэгуитIумэ ягражданстви яI. ЗэкIэми афэдэу ахэми фитыныгъэ яI ятарихъ чIыгужъ, яIа­хьылхэм, яныбджэгъухэм адэжь е Iоф горэхэр яIэхэу къэкIонхэу. А пстэуми осэ икъу ятыгъэн фае. БзэджэшIагъэхэм, тер­роризмэм, заохэм джыри обществэм гумэкIыгъуабэ къыфахьы. Мыхэр цIыфхэм ящыIэныгъэ лъэшэу егоонхэ: хьадэгъур къа­фагъэсын, шъобжхэр къатыращэн, яунэхэр зэхакъу­тэн, япсихикэ зэщагъэкъон алъэ­кIыщт.

Палестинэмрэ Израильрэ язэ­пэуцужьыныгъэ дэгъэзыжьыгъэным тикъэралыгъо екIолIакIэу фыриIэр Урысыем и Президентэу Владимир Путиным дин шъхьаIэхэм ялIыкIохэм ады­риIэгъэ зэIукIэгъум къыщиIуагъ. Ары зэкIэми тызэрыгъозэн фаер. НэмыкIэу къэпIон хъумэ, ООН-м иустав диштэу Палестини, Израили арыс лъэпкъхэм политическэу зыми емыпхыгъэ къэралыгъо яIэн фитых. Дунэе правэм фэгъэзэгъэ пстэуми зэ­шIуахын фэе хэкIыпIэ тэрэз закъоу ар зэрэщытым тицыхьэ телъ.

Адыгэ Республикэм ина­хьыжъ­хэм я Совет хэтхэр Адыге­им исхэм къяджэх об­щественнэ-политикэ Iофхэр рес­публикэм щызэщыгъэкъо­гъэнхэм, дин, лъэпкъ джэгъогъу­ныгъэм кIэгъэблыгъэным афытегъэпсыхьэгъэ къэбар нэпцIхэм задырамыгъэхьыхынэу. Секторэу Газэ щыхъурэр быс­лъымэнхэми, къэралыгъо пстэуми арыс цIыф зафэхэми гууз-лыуз ащэхъу. Палестинэмрэ Израильрэ яцIыфхэу лажьи-хьакъи зимыIэу аукIыгъэхэм тафэшъыгъо. НепэкIэ анахь шъхьаIэр заохэр къы­зэтегъэуцогъэнхэр, дунаим икъэралыгъо пэрытхэр къыхагъэлажьэхэзэ, лъэныкъохэм зэдэгущыIэгъухэр рагъэжьэнхэр ары. Джары Iофым хэкIыпIэ тэрэз закъоу иIэр. Адыгеим играждан обществэ инахьыбэм ащ къызэрэдырагъэштэщтым тицыхьэ телъ.

ГъукIэлI Нурбый.
Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет итхьамат.