Къолъхьэшхо язытыгъэм иIоф хьыкумыр хэплъэщт

Урысыем и Следственнэ комитет Адыгэ РеспубликэмкIэ иследственнэ гъэIорышIапIэ иотделэу Iоф хьылъэхэм ахаплъэрэм Адыгэ Республикэм инотариальнэ па­латэ ипрезидент къыфаIэтыгъэ уголовнэ Iофым изэ­хэфын ыухыгъ.

Урысые Федерацием и Уголовнэ кодекс ия 291-рэ статья ия 4-рэ Iахь ипунктэу «б»-м щыгъэнэфэгъэ бзэджэшIагъэр зэрихьагъэкIэ, къолъхьэшхо аритыгъэкIэ бзылъфыгъэр агъэмысэ.

Урысыем щынэгъончъэнымкIэ и Федеральнэ къулыкъу Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ иматериалхэр яIэу­бытыпIэу 2023-рэ илъэсым ишышъхьэIу мазэ уголовнэ Iофыр къызэIуахыгъ.

Следствием зэригъэунэфыгъэмкIэ, иIахьыл бзылъфыгъэм уголовнэ пшъэ­дэкIыжь зырамыгъэхьыкIэ нотариальнэ палатэм ипрезидент Урысыем щынэ­гъончъэнымкIэ и Федеральнэ къулыкъу Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ иIофышIэ къуалъхьэ зэрэритыщтыр ри­Iуагъ.

Оперативнэ-лъыхъун Iофтхьабзэхэм нафэ къызэрашIыгъэмкIэ, иIахьыл бзылъфыгъэм уголовнэ пшъэдэкIыжь рамы­гъэхьыным пае нотариальнэ палатэм ипрезидент иавтомобиль исэу щынэ-
гъон­чъагъэмкIэ къулыкъум иреспубликэ гъэ­IорышIапIэ иIофышIэ сомэ мин 300 ритыгъ.

БзэджэшIагъэ зезыхьэгъэ бзылъфыгъэр ащ лъыпытэу щынэгъончъагъэмкIэ къулыкъухэм яIофышIэхэм къаубытыгъ, къуалъхьэри къаIахыжьыгъ.

БзэджэшIагъэ зезыхьагъэр иунэ исынэу хьыкумым фигъэпытагъ. Адыгэ Республикэм ипрокурор ар зэригъэмысэрэр зэрыт уголовнэ Iофыр хьыкумым IэкIагъэхьагъ.