Ипшъэрылъ ыгъэцэкIагъ

ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлэжьэгъэ Денис Божко­вым къыфагъэшъошэгъэ я II-рэ шъуашэ зиIэ медалэу «За храбрость» зыфиIорэр Мыекъопэ къэлэ администрацием ипащэ игуадзэу Юрий Томчак ритыжьыгъ.

Ащ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх къэлэ администрацием, къэралыгъо фондэу «Хэгъэгум иухъумакIохэр» зыфи­Iорэм ишъолъыр къутамэ иIофышIэхэр, дзэкъулыкъушIэхэр, дзэкIолIым игупсэхэр.

ДзэкъулыкъушIэхэм ясатырэ Денис Божковыр ежь ишIои­гъоныгъэкIэ хэхьагъ. ИкIыгъэ илъэсым ичъэпыогъу мазэ къы­щегъэжьагъэу хэушъхьафыкIыгъэ гуфэкIо отрядэу «БАРС» зыфиIорэм хэтыгъ. Мэзэ заулэм къыкIоцI Хэгъэгур, Луганскэ ыкIи Донецкэ народнэ респуб­ликэхэм ащыпсэурэ мамыр цIыф­хэр къыухъумагъэх, нэужым ядэжь къэкIожьыгъ.

УФ-м и Президент иунашъо­кIэ дзэкIолIым зэрихьэгъэ лIы­хъужъныгъэм фэшI къы­фагъэшъошэгъэ къэралыгъо тын лъа­пIэр Мыекъуапэ ипащэ игуа­дзэу Юрий Томчак ритыжьызэ къыIуагъ:

— ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлэжьэрэ тидзэ­кIолIхэм зэрифэшъуашэу япшъэ­рылъ лъапIэ агъэцакIэ, ящыIэныгъэ емыблэжьхэу неонацизмэм пэуцужьых. Хэгъэгум ыпашъхьэ гущыIэ пытэу щатыгъэр къагъэшъыпкъэжьынымкIэ лIыхъужъныгъэ зэрэзэрахьэрэм, патриот шъыпкъэу зэрэщытхэм тырэгушхо. КъыткIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэмкIэ ахэр щысэтехыпIэщтых.
Денис Божковым къызэри­IуагъэмкIэ, Хэгъэгур къэухъу­мэгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэу иIэхэм ащыщ.

— ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлэжьэрэ пстэуми афэдэу сэри ащ сыкIуи, Хэгъэгум ыпашъхьэкIэ сипшъэдэкIыжь згъэцэкIагъэ. СызкIэтхэгъэ зэзэгъыныгъэр зысэухым къэзгъэзэжьыгъ. Ащ фэдэ тын лъапIэ къысфагъэшъошэным сыщыгугъыгъэп. АнаIэ къызэрэстырадзагъэмкIэ, сыкъызэрэхагъэщыгъэмкIэ сафэраз, — къыIуагъ Денис Божковым.
Iэшъынэ Сусан.