ИгъэцэкIэжьын аухы

ИскусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу псэу­пIэу Тульскэм дэтым игъэцэкIэжьын ыкIэм фэ­кIо. Лъэпкъ проектэу «Культурэм» диштэу ащ иинженер коммуника­цие­хэр, ипчъэхэр, ишъхьан­гъупчъэхэр, икоридорхэм яджэхашъохэр зэблахъугъэх, унэ кIоцIхэр агъэдэхагъэх.

ИскусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэм вокальнэ, хореографическэ, инструментальнэ, театральнэ, изобразительнэ искусст­вэм илъэныкъо шъхьаIэ­хэмкIэ кIэлэцIыкIу 444-рэ щагъасэ. Еджэныр зы мафи зэпагъэугъэп. ГъэцэкIэжьынхэм ялъэхъан кIэлэцIыкIухэр гъэсэныгъэ гупчэу N 1-мрэ культурэм и Унэрэ щарагъэджагъэх.

Мэфэ заулэкIэ кIэлэ­еджакIохэм искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу агъэцэкIэжьыгъэм къагъэ­зэжьын алъэкIыщт. Адыге­им и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ афи­шIыгъ еджапIэм чIэт мебелыр, оборудованиер, тхылъхэр агъэкIэжьынхэу, мэкъэмэ Iэмэ-псымэхэр къащэфынэу.

«Мы аужырэ илъэсхэм культурэм иучреждениехэр нахь зэтегъэпсыхьэгъэнхэм, цIыфхэр зы­щызэIукIэрэ гупчэхэу ахэр хъунхэм атегъэпсыхьэгъэ Iофтхьэбзабэ республикэм щызетхьагъ. СиIофшIэгъу­хэм игъо афэсэлъэгъу культурэм и Унэхэр, искусствэхэмкIэ еджапIэхэр, тхылъеджапIэхэр, кинозалхэр мылъкукIи техникэкIи нахь зэтырагъэ­псыхьанхэу, ахэм Iоф­тхьэ­бзэ гъэшIэгъонэу ащы­зэ­хащэщтхэм ныбжь зэфэшъхьафхэр зиIэ цIыфхэр ахагъэлэжьэнхэу. Къэралыгъом и Президентэу Владимир Путиным пшъэ­рылъэу къыгъэуцугъэр хэти амалэу иIэм тетэу игухэлъхэм къафэкIонэу, игупшысэхэр къыгъотынэу, кIэ горэ зэригъэшIэ­нэу, къыкIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэм иопыт адигощынэу ары», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.