Европэм идышъэ къыхьыгъ

Адыгеим испортсмен боксымкIэ Европэм изэнэкъокъу дышъэ медаль къыщихьыгъ.

Илъэс 19 — 22-рэ зыныбжьхэр мыщ хэлэжьагъэх. Адыгеир, Къыб­лэ федеральнэ шъолъырыр ыкIи Урысыер къэзыгъэлъэгъуагъэр Мушег Баяндурян. Ар зыгъасэрэр тренер ныбжьыкIэу, спортымкIэ мастерэу Карлен Восканян.

Тиспортсмен килограмм 48-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп хэтыгъ. Зэнэкъокъур окIофэ ащ дэгъу дэдэу зыкъыгъэлъэгъуагъ ыкIи финалым щытекIуагъ Болгарием илIыкIоу Эргюнал Се­бахтин.

Къыблэ федеральнэ шъолъырымкIэ мыщ фэдэ къэгъэлъэгъон зиIэ закъор Краснодар краим илIыкIоу Андрей Пелигванян.

Урысыем испортсменхэм зэ­кIэмкIи медаль 18 къахьыгъ, ахэм ащыщэу 9-р — дышъэх (хъулъфыгъэхэм — 5, бзылъфыгъэхэм — 4). Командэхэм язэ­нэкъокъу, хабзэ зэрэхъугъэу, Уры­сыем апэрэ чIыпIэр щиубытыгъ. ЯтIонэрэ хъугъэ Тыркуер, ащ илIыкIохэм медаль 13 къа­хьыгъ, ау дышъэр 2 ныIэп. Ящэ­нэрэ чIыпIэр ыубытыгъ Италием, ащ медали 6 иI.

Европэм изэнэкъокъу ишIу­хьафтын фонд доллар мин 500 хъущтыгъ. ТекIоныгъэр къыдэзыхыгъэ боксерхэм доллар мини 8 зырыз аратыгъ, ятIонэрэ чIыпIэр — доллар мини 4, ящэнэрэр — доллар мини 2.

— Зэнэкъокъум зэфэхьысыжьхэр фэпшIымэ, тихъулъфыгъэхэм зыкъызэрагъэлъэгъуагъэм уигъэ­рэзэнэу щыт. Дышъэ медалитф къахьыгъ, джащ фэдэу финалым ихьагъэх, ау къатекIуагъэх Бешто Шавлаевымрэ Хасмагомед Джаватхановымрэ. Хэукъоныгъэу тшIыгъэхэр дэдгъэзыжьынхэм тыпылъыщт, къэкIорэ илъэсым зэхащэщт зэнэкъокъум нахь дэгъоу зыфэдгъэхьазырыщт. 2024-рэ илъэсым дунаим ыкIи Европэм ячемпионатхэр, нэмыкI зэ­нэкъокъухэр тиIэщтых. Къихьащт илъэсым ищылэ мазэ спортсмен анахь лъэшхэм язэнэкъокъу редгъэкIокIыщт, ащ къэралыгъом ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтыщтхэр къыщынэфэщтых. Черно­горием щыкIогъэ зэнэкъокъум хэлэжьэгъэ спортсменхэр зэкIэ мыщ хэлэжьэщтых, — къыIуагъ хъулъфыгъэ командэм итренер шъхьаIэу Виктор Фархутдиновым.