Джыри зыхябгъэлъхьан плъэкIыщт

Гриппым пэуцужьырэ вакцинэм ихэлъхьан епхыгъэ урысые Iофтхьабзэр джыри лъагъэкIуатэ.

Зигугъу тшIырэ зэпахырэ узыр жъугъэу цIыфхэм къызяузырэр тыгъэгъэзэ-мэзэе лъэхъаныр ары. Мэхьанэ зиIэр эпидемиер къемыжьэзэ прививкэр зыхябгъэлъхьаныр ары. ТхьамэфитIу зытешIэкIэ пкъышъолым икъэухъумэн ащ регъажьэ ыкIи илъэс псаум екъу. А пIалъэм зыхязгъэлъхьанэу игъо имыфагъэхэм джыри а амалыр яI.

Гриппыр псынкIэу зэпахырэ ыкIи зызыушъомбгъурэ узхэм ащыщ. ГухэкI нахь мышIэми, бэхэм мыр уз къызэрыкIоу алъытэ. Ау нэмыкI пэтхъу-Iутхъу узхэм зябгъапшэкIэ, къинэу цIыфым зэрэпэкIэкIырэм дакIоу, уз хьылъэхэр хэзыхыхэрэри, зидунай зыхъожьыхэрэри щыIэх. Ащ фэдэ тхьамыкIагъохэр къыхэмыкIынхэм фэшI игъом вакцинэр зыхарагъэлъхьаным эпидемиологхэр къыфэджэх.

— ЗэрэдгъэнэфагъэмкIэ, «коллективнэ иммунитет» щыIэ хъуным пае Адыгеим щыпсэурэм ипроцент 60-м, нэбгырэ мин 298-м гриппым пэуцужьырэ вакцинэр ахэтлъхьан фае. Мы уахътэм ехъулIэу нэбгырэ 138400-рэ фэдизмэ прививкэр афашIыгъ, — къыIуагъ Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ иштат хэмыт врач-эпидемиолог шъхьаIэу Шъэожъ Альбинэ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, республикэм пстэумкIи гриппым пэуцужьырэ вакцинэ зэхэлъхьэгъу (дозэ) 102700-рэ къыIэкIэхьагъ. Вакцинацием пае агъэфедэхэрэр Урысыем къыщашIыгъэ препаратхэу «Совигрипп» (валентни III-у зэхэт) ыкIи «Ультрикс квадри»(валентни IV-у зэхэт) зыфаIохэрэр ары. «Ультрикс квадри» зыфиIорэр ныбжь зиIэхэм апае зэхэлъхьэгъу 8160-рэ ыкIи кIэлэцIыкIухэм апае мин 20-м ехъу къащагъ. Адрэхэр зэкIэ «Совигрипп» зыфиIорэм фэдэх, ар ныбжь зиIэхэм апай.

Мыекъуапэ гриппымкIэ вакцинациер зэрэщыкIорэм тыкIэупчIагъ. Мыекъопэ къэлэ IэзапIэу N 1-м иврач шъхьаIэу ЕмтIылъ Оксанэ къызэриIуагъэмкIэ, къалэм щыпсэурэ нэбгырэ мин 31-м (процент 23-м) ехъурэмэ вакцинэр ахалъхьагъ. Ау «иммуннэ прослойкэкIэ» заджэхэрэр икъуным пае процент 45-м къыщымыкIэу вакцинациер акIунэу щыт.

Прививкэ зышIын гухэлъ зиIэхэр зыщыпсэухэрэ чIыпIэм епхыгъэ поликлиникэхэм якIолIэнхэ фае. Гъэсэныгъэм иучреждениехэм ащеджэрэ кIэлэцIыкIухэм вакцинэр ахэзылъхьэрэр кIэлэцIыкIу IэзапIэхэм яIофышIэхэр ары. Джащ фэдэу къоджэ псэупIэхэм ащыпсэухэрэм район гупчэ сымэджэщхэм е фельдшер-мамыку IэзапIэхэм зафагъэзэн алъэкIыщт.

Мыекъуапэ щыпсэухэрэр зэкIолIэнхэ алъэкIыщт IэзапIэхэм яадресхэр: ур. Школьнэр, 182, ур. Первомайскэр, 205, Жуковскэм иур., 18, Чкаловым иур., 77, ур. Шоссейнэр, 2А, Калининым иур. 213.

Пэтхъу-Iутхъур

Пэтхъу-Iутхъур ыкIи гриппыр къызэузыхэрэм япчъагъэ бжыхьэ-кIымэфэ лъэхъаным хахъоу регъажьэ. Мы уахътэм ехъулIэу гриппым ыгъэсымэджагъэхэм япчъагъэ зыфэдизым тыщыкIэупчIагъ щэфакIохэм яфитыныгъэхэр ыкIи цIыфым игупсэфыныгъэ къэухъумэгъэнхэмкIэ Федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм.

Ащ къызэрэщытаIуагъэмкIэ, икIыгъэ я 46-рэ тхьамафэм пэтхъу-Iутхъур (ОРВИ) ыкIи гриппыр нэбгырэ 710-м къяузыгъэу атхыгъ. А пчъагъэм къызэригъэлъэгъуагъэмкIэ, нэбгырэ мини 10-м телъытагъэу сымэджагъэр процент 15,2-рэ, эпидемием итхьэмафэ шапхъэхэм ар процент 60,7-кIэ нахь макI. Ау ащ ыпэрэ тхьамафэм ебгъапшэмэ, джы къэсымэджагъэр процент 11-кIэ нахь макI.

Мыекъуапэ пэтхъу-Iутхъу узхэм япхыгъэу IэзапIэхэм нэбгыри 137-рэ къяолIагъ, нэбгырэ мини 10-м телъытагъэу сымэджагъэр проценти 8,4-рэ, эпидемием итхьэмафэ шапхъэу агъэнэфагъэм ар процент 70,8-кIэ нахь макI. Ыпэрэ тхьамафэм сымэджагъэхэм япчъагъэ ебгъапшэмэ, процент 25-кIэ нахь макI.

Шъугу къэдгъэкIыжьын мы уахътэхэм нахь шъузфэсакъыжьын зэрэфаер. ЦIыфхэр бэу зыщызэрэугъоирэ чIыпIэхэм амал зэриIэкIэ нахь макIэу шъуахахь, щэпIэ чIыпIэхэм нэгуIухъор ащыжъугъэфедэмэ нахьышIу.

Iэшъынэ Сусан.