Виктор Ким иадыгагъ

Пчыхьэ горэм лъэсэу унэм сыкIожьызэ, мыжъоу чIыгум телъыр сымылъэгъоу сыблэуцукIи, ащ селъэпэуагъ. Слъакъо узыр зэхысигъэшIагъэти, лъэсэу сыкIожьыныр къин къызэрэсщыхъущтыр къызгурыIуагъ.

Ащ дэжьым спэмычыжьэу щытыгъэ машинэм корейцэ кIэлэ ныбжьыкIэр итIысхьажьэу синэплъэгъу къыридзагъ, сыгуIэзэ, ар зыдэчъэщт лъэныкъор зэзгъашIэ сшIоигъоу, урысыбзэкIэ сеуп­чIыгъ. КIэлэ ныбжьыкIэр адыгабзэкIэ къызэрэздэгущыIэжьыгъэр апэрэмкIэ згъэшIэгъуагъэ, етIанэ гопэшхо сщыхъугъ. «О тыда уздакIорэр?» — ыIуи ар къысэу­пчIыгъ.

ЗэдэгущыIэгъур джаущтэу тыублагъэ. КIалэр адыгабзэкIэ дэгъу дэдэу зэрэгу­щыIэрэм къыхэкIэу, ар мыадыгэныр шIошъгъэхъугъоягъ. КIэко зэпылъ зэкIу­жьыр зыщыгъ, галстукыр зыдэлъ, Iэдэбыгъэ зыхэлъ кIалэм Iофхэр зэриIэм сегупшыси, къиныIоми, лъэсэу сыкIо­жьыным тесыубытагъ, ау нэIуасэ сызфэхъугъэм къысфидагъэп, шъхьэкIафэ къысфишIызэ автомобилым сыригъэ­тIысхьагъ. КъызэрэчIэкIыгъэмкIэ, кIэла­кIэм сызщыIукIагъэр къызыхъугъэ мафэу щытыгъ. Илъэс 24-рэ ащ ыныбжь хъугъэ.

НэмыкI лъэпкъхэм — цыхьанхэм, ермэлхэм, корейцэхэм ащыщхэу Тэхъутэмыкъуае щыпсэухэрэм адыгабзэр ашIэу, рыгущыIэхэу къызаIуатэрэр бэшIагъэ, ау сэ апэрэу ащ фэдэм сырихьылIагъэти, згъэшIагъо икъугъ. Анахьэу нэIуасэ сызфэхъугъэм Къэлэ­шъау ыцIэу къызысеIом.

Апэрэ корейцэхэр Адыгеим ыкIи Краснодар краим къызыкIогъагъэхэр блэкIыгъэ лIэшIэгъум ия 60-рэ илъэсхэр ары. А лъэхъаным мыщ пынджыр къыщагъэкIэу рагъэжьэгъагъ. Хэгъэгум ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм лэжьакIохэр къарыкIыщтыгъэх, анахьэу корейцэхэр къызкIакIощтыгъэхэр, пынджым икъэгъэ­кIын дэгъоу ашIэщтыгъэшъ ары.

Къэлэшъао янэ-ятэхэри ахэм ащыщы­гъэх: Ким Ин Су (ВолодекIэ еджэщтыгъэх) ыкIи Пак Светлана. Сахалинрэ Душанберэ нэбгыритIумэ ялIакъохэр ащыщыгъэх, нэужым Тэхъутэмыкъуае къэкIонхэу хъугъэ. ТIуми мыщ гурыт еджапIэр къы­щау­хыгъ, щызэрэшIагъэх, ящыIэныгъи зэрапхыгъ. 1993-рэ илъэсым ахэр къэзэрэщагъэх.

ШъэожъыитIу зэшъхьэгъусэмэ къафэ­хъугъэх – Денис­рэ Викторрэ (Къэлэшъау).

Виктор ятэу Володе хьакъулахь инспекцием апэ водителэу щылажьэщтыгъ, етIанэ, хэушъхьафыкIыгъэ гъэсэныгъэ зызэрегъэгъотым, ар инспектор хъугъэ. Янэ хъызмэтшIапIэу «Новые технологии» зыфиIорэм Iоф щишIагъ. Денис ицIыкIу­гъом къыщегъэжьагъэу сабый шъырытэу щытыгъ, сэнэхьатэу «Экономикэмрэ буху­че­тымрэ» зыфиIорэр зэригъэгъотыгъ, джырэ уахътэм Урысыем и Федеральнэ хэбзэIахь инспекциеу N 3-м ирайон инспекциеу АР-м щыIэм иинспектор шъхьаIэу мэлажьэ.

Виктор илъэситф нахь ыныбжьыгъэп музыкальнэ еджапIэм янэжъэу Наталье зещэм. КIэлэцIыкIум исэнаущыгъэ зеуп­лъэкIу ужым, ащ щылэжьэрэ Хьатит Алинэ къариIуагъ сабыим ыныбжь илъэсих мэхъуфэ емыжэнхэу, ащ лъыпытэу еджапIэм ар къыратынэу. Ны-тыхэр зэхэгущыIэжьхи, Виктор цIыкIур музыкальнэ еджапIэм ратыгъ, орэдым идунай джаущтэу ар хэхьанэу хъугъэ. Хьатит Алин ары икIэлэ­егъэджа­гъэри.

— Виктор зэкIэмэ афэIэзэ сикIэлэ­еджакIу, — къеIуатэ ащ. — илъэситф ыныбжьыгъ ар сикласс къызычIахьэм. Музыкальнэ искусствэм ылъэныкъокIэ сэнаущыгъэу хэлъыр ащ лъыпытэу къэлъэгъуагъ — ритмыр зэхишIэу, гурыIогъошIоу, зыпылъ Iофым гуетыныгъэ фыриIэу щытыгъ. Ащ фэдэ шэнхэр ары гухэлъыр къыдэхъунымкIэ цIыфым иIэпыIэгъухэр.

Творческэ Iофхэм ахэщагъэу, гъэ къэс хигъахъозэ Виктор еджэщтыгъ. Зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэу районым, республикэм, нэмыкI шъолъырхэм ащыкIохэрэм ар ахэмылажьэу хъущ­тыгъэп. ИщыIэныгъэкIэ анахь мэхьанэ зиIагъэхэм ащыщыгъ 2013-рэ илъэсым «Юные дарования Адыгеи» зыфиIорэ зэнэкъокъум истипендиат зэрэхъугъагъэр.

Ежь иныбджэгъу корейцэхэм афэдэу ар адыгабзэкIэ илэгъухэм адэгущыIэщтыгъ. 2017-рэ илъэсым дышъэ медалькIэ гурыт еджапIэр къыухыгъ. ЧIэтIупщыгъом фэгъэхьыгъэ зэхахьэм езыгъэджэгъэ кIэлэегъаджэхэм афэразэу къыIогъэ гущыIэхэм угу зэхагъэхьанэу гъэпсыгъа­гъэх, ежьыри лъэшэу Iэгу къыфыте­ожьыгъэх.

— Сисабыигъом къыщегъэжьагъэу сипкъэгъу-лэгъоу сызхэтыгъэхэр адыгэ­хэр ары. АдыгабзэкIэ сыгущыIэнэу, сытхэнэу ыкIи седжэнэу жьы дэдэу езгъэжьагъ, — къеIуатэ Виктор. — ЦIыфэу зызылъытэжьырэ пэпчъ зыхэс лъэп­къым ыбзэ, ишэн-хабзэхэм арыгъозэн фаеу сэлъытэ. Сэ адыгабзэм фэгъэхьыгъэ олимпиадэу зэхащэрэмэ бэрэ сахэлажьэу хъугъэ, ахэр районхэми республикэми ащыкIощтыгъэх. Тэхъу­тэмыкъуае сэ сикъоджэ гупсэу сэлъытэ, мыщ сыкъыщыхъугъ, сыщапIугъ, тапэкIи сыщыпсэун гухэлъ сиI. Синыбджэгъухэр ары КъэлэшъаокIэ къысаджэхэрэр, «къалэм ишъау» зыфэпIощтыр къекIы.

КIэлэ ныбжьыкIэм сыдэгущыIэзэ гу лъыстагъ шъыпкъэ дэдэмкIэ ар чылэм щыщ зэрэхъугъэм, нахьыжъхэм, адыгэ шэн-хабзэхэм, лъэпкъэу зыхэсым шъхьэкIафэ зэрафишIырэм.

Виктор иеджэгъу илъэсхэр искусст­вэхэмкIэ Тэхъутэмыкъое еджапIэм щигъэкIуагъ, илъэс 11-м къыкIоцI «тфы» щэхъу ащ къыщихьыгъэп ыкIи жъуагъоу ащ къыщыхэлыдыкIыгъ.
Дэгъу дэдэу фортепианэм къыри­гъаIозэ, Виктор зэнэкъокъубэмэ ахэлэ­жьагъ.

Фортепианнэ искусствэмкIэ ар дунэе ыкIи республикэ зэнэкъокъубэхэм ялау­реат хъугъэ. 2012-рэ илъэсым Урысыем ихьыкум приставхэм якIалэхэм азыфагу музыкальнэ зэнэкъокъу щызэхащэгъагъ. Ким Виктор апэрэ чIыпIэ къыдэзыхы­гъэхэм ащыщыгъ. ШIухьафтынэу къыфашIыгъэр — Болгарием ит къалэу Варну зекIо кIонэу ары. 2015-рэ илъэсым Виктор закъу

Тэхъутэмыкъое районымкIэ Дунэе кIэлэцIыкIу лагерэу «Артекым» кIонэу къыхахыгъагъэр.

2016-рэ илъэсым проектнэ агентствэу «Культурнэ программэхэм» лъэпкъ зэнэ­къо­къоу «2016-рэ илъэсым икIэлэеджакIу» зыфиIоу къалэу Красноярскэ щызэ­хищэрэм Урысыем ишъолъырхэр зэкIэ хигъэлэжьэнхэу щытыгъ. Тэхъутэмыкъое районымкIэ ащ агъэкIонэу Ким Виктор рахъухьэ­гъагъ, ау гъогупкIэм шIонэ­гъагъэх. КIэлэегъаджэмэ Шъэумэн Хьаз­рэт Мэджыдэ ыкъом зыфагъэзагъ, ащ иIэпыIэгъукIэ гухэлъыр къадэхъугъ. Виктор районри республикэри дэгъоу ащ къыщигъэлъэгъуагъ, Диплом къыфа­гъэшъошагъ.

2016-рэ илъэсым Темыр Кавказым щыпсэурэ музыкант ныбжьыкIэхэм язэнэкъокъоу Мыекъуапэ щыкIуагъэм ар илауреат хъугъэ.

Адыгэ лъэпкъ орэдхэмкIэ зэнэкъокъоу Къэбэртэе-Балъкъар Республикэм щыкIуагъэми Виктор Гран-при къыщы­фагъэшъошагъ.

— Виктор я 5-рэ классым къыщегъэ­жьагъэу езгъэджагъ, — къеIуатэ урысыб­зэмрэ урыс литературэмрэкIэ кIэлэегъа­джэу Кобл Разиет. — Апэрэ зэIукIэгъу шъыпкъэм ар адыгабзэкIэ къыздэгущыIагъ. Дэгъоу еджэщтыгъэ, олимпиадэхэм ахэла­жьэщ­тыгъ. Фортепианэмрэ синтезато­рымрэ ащ къазэраригъаIорэм гур егъэ­рэ­хьаты, ащ фэдэм уемыдэIун плъэкIырэп. Орэдхэр зэхилъхьэхэуи зэхэсхыгъ.

Ащ къэлабэмэ закъыщишIыгъ: Мые­къуа­пэ, Краснодар, Налщык, Кисловодскэ, Красноярскэ, Ростов ыкIи нэмыкIхэм. ИкIэлэегъаджэу Алинэрэ янэрэ ащ фэди­зым игъусагъэх, ыгу къаIэтыщтыгъ.

Уахътэр кIуагъэ, Виктор ятэрэ ышырэ ягъогу техьагъ, ащ пае Пшызэ къэралыгъо мэкъумэщ университетыр, ащ имагис­тратурэ къыухыгъэх. 2022-рэ илъэсым имэзае къыщыублагъэу хьакъулахь инспекцием ар щэлажьэ.

Ау ащ пае къэмынэу, орэдыр ыгу илъ зэпыт. Виктор дэгъоу орэд къеIо. Iэмэ-псымэ зэфэшъхьафхэм къарегъаIо, Iофтхьэбзэ пчъагъэмэ ахэлажьэ, цIыфхэр егъэчэфых. Ащ дакIоу IофшIэным ишъып­къэ рихьылIэзэ мэлажьэ.

«Синан», «Адыгэмэ джащ фэдэ хабзэ яI» зыфэпIощт орэдхэр корейцэ кIэлэ ныбжьыкIэм къызэриIорэр зызэхэпхырэм, уимыгъэгушIон плъэкIырэп, уеумэхъы. Корейцэм адыгэ орэдхэр къызэриIорэр арэп шъхьаIэр, шIэныгъэлэжьым зэриIуагъэу «Орэдым культурэ зэфэшъ­хьафхэр зиIэ цIыфхэр зэфещэх, ар зэкIэми къагурэIо».

АКIЭГЪУ Разиет.
Тэхъутэмыкъуай.