Адыгеим иныбжьыкIэ 300-м ехъу хэлажьэ

Урысыем щырекIокIыщт ушэтын Iофтхьабзэу «Я — профессионал» зыфиIорэм ия 7-рэ едзыгъо хэлажьэ зышIоигъохэм якIэтхэгъу пIалъэ ыкIэм фэкIуагъ.

ПстэумкIэ къэралыгъом ишъо­лъыр 89-рэ ащ къызэлъиубытыгъ ыкIи мэфэ 49-м къыкIоцI нэбгы­рэ мин 848988-мэ ащ хэлажьэ ашIоигъоу зыкъагъэлъэгъуагъ. Ащ щыщэу нэбгырэ 378-р Адыге­им истудентых.

Ушэтыным лъэныкъо 73-р къыдыхэлъытагъ. Ахэм ащыщэу зы ыкIи заулэ къыхахынэу ныб­жьы­кIэхэм амал яIагъ. Уры­сые зэнэкъокъум ипащэу Вале­рия Касамара къышIыгъэ зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэ­гъуагъэмкIэ Адыгеим иныбжьы­кIэ­хэм зызэрауплъэкIунэу агъэ­нэфагъэр лъэныкъуищ: «Iэзэн Iофыр ыкIи педиатриер», «Урысыем итарихърэ икуль­турэрэ» ыкIи «Цэхэм яIэзэ­гъэныр».

ДжырэкIэ ныбжьыкIэхэм хэшыпыкIыгъо едзыгъор аублагъ. Тыгъэгъазэм и 3-м нэс ар кIощт. А уахътэм къыкIоцI Урысыем иапшъэрэ еджэпIэ пэрытхэмрэ хъызмэтшIэпIэ инхэмрэ зэха­гъэу­цогъэ десэхэр агъэцэ­кIэщтых. ЗэхэщакIохэм къызэ­раIуагъэмкIэ, Iофтхьабзэм идип­лом зэратыщтхэм ягъэсэ­ныгъэ зыщылъагъэкIуатэ ашIои­гъо еджапIэм зэнэкъокъу хэмы­лъэу чIэхьашъущтых ыкIи къэра­лыгъом ихъызмэтшIэпIэ пэ­рытхэм стажировкэ ащахьы­шъущт. Бгъэхалъхьэхэр къэзы­хьы­хэрэм сомэ мин 300 зырырзаратыщт. КъэIогъэн фае, Уры­сые ушэтынэу «Я – професси­онал» зыфиIорэр шIэныгъэу яIэр ушэтыгъэнымкIэ ныбжьыкIэхэм амалышхо къязытырэ Iофтхьабз. Студентхэм яшIэныгъэхэр Iоф­шIэн­кIэ нэужым агъэпытэжьыным ар тегъэпсыхьагъ. Илъэси 5-м къыкIоцI Урысыем ишъолъыр пстэумэ ащыщ студент миллион 20 ащ хэлэжьагъ.

АНЦОКЪО Ирин.
Сурэтыр зэхэщакIохэм яй