Ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ

Адыгеим ибоксерэу Сергей Врадий классэу «А-м» хэхьэрэ Урысые зэнэкъокъум ящэнэнэ­рэ чIыпIэр къы­щыдихыгъ.

Ар Урысыем и ЛIыхъужъэу Виктор Омельковым ишIэжь фэгъэхьыгъагъ.

Турнирым къэралыгъом ишъо­лъыр 28-мэ къарыкIыгъэ спорт­смени 122-рэ хэлэжьагъ. Адыгеир къэзыгъэлъэгъогъэ С. Врадий гъэхъэгъэшIухэр ышIыгъэх, тренерэу Александр Ким ыгъэсэрэ кIалэм джэрз медаль къыфагъэшъошагъ.

Зэнэкъокъум текIоныгъэр къы­щыдэзыхыгъэхэр Урысыем спортымкIэ имастер хъугъэх.