Тиспортсменхэм гъэхъагъэхэр ашIыгъэх

Атлетикэ онтэгъумкIэ Урысыем изэнэкъокъоу Мыекъуапэ щыкIуагъэр зэфашIыжьыгъ.

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ ихьэкIагъэх Урысыем ыкIи Рес­публикэу Беларусь яспортсмен 550-м ехъу. Ахэм Адыгеим илIы­кIо 18 ахэтыгъ. ТикIалэхэм ащыщхэм дэгъу дэдэу зыкъагъэ­лъэгъуагъ, текIоныгъэр ыкIи ха­гъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх. Тиспортсмен ныбжьыкIэхэм къафэгушIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Зэнэкъокъум иапэрэ мафэ гъэхъэгъэшIу щишIыгъ олим­пийскэ резервым испорт еджапIэу М. Н. Чыржьыным ыцIэ зыхьырэм зыщызыгъэсэрэ Ор­дэкъо Астемир. Ар килограмм 55-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп хэтыгъ. Упражнениеу «рыво­кымкIэ» ащ килограмм 94-рэ къыIэтыгъ ыкIи Урысыем ирекорд ыгъэуцугъ. Джащ фэдэу «толчок» зыфаIорэмкIэ ящэнэ-
рэ хъугъэ. ТIогъогогъу екIолIэгъумкIэ зэнэкъокъум ичемпион хъугъэ.

Килограмм 73-м нэс къэ­зыщэчыхэрэм якуп зыщызыу­шэтыгъэ ЩэшIэ Рустам тIогъогогъу екIолIэгъумкIэ тыжьын медаль къыхьыгъ. Джащ фэдэу килограмм 89-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп хэтыгъэ Артем Горловым тыжьын медалищ, мы куп дэдэм зыкъыщызыгъэлъэгъогъэ Димитрий Шмариным зы дышъэ ыкIи джэрз медалитIу къафагъэшъошагъ.

— ГъэхъэгъэшIу зышIыгъэ спортсменхэм ыкIи ахэм ятренерхэм сафэгушIо! Атлетикэ онтэгъум пылъ тикIалэхэм джыри зэ къагъэшъыпкъэжьыгъ Адыгеир спорт шъолъырэу зэ­рэщытыр ыкIи тренер дэгъухэр зэриIэхэр. Непэрэ лIэужхэм гъэхъэгъэшIухэр ашIыхэзэ мэхьанэшхо зиIэ зэнэкъокъухэм ащатекIох, Адыгеим ыцIэ да-
хэкIэ рарагъаIо, — къыIуагъ Къум­пIыл Мурат.