Лъэпкъ ыкIи дин зэгурыIоныгъэр гъэпытэгъэныр

Муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» иадминистра­цие ипащэ дэжь щызэхэщэгъэ терроризмэм пэшIуекIогъэнымкIэ комиссиемрэ лъэпкъ ыкIи дин зэфыщытыкIэхэм яIо­фыгъохэмкIэ УпчIэжьэгъу советымрэ зичэзыу зэхэсыгъо яIагъ.

Ащ хэлэжьагъэх ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ комиссием ыкIи советым хэтхэр, хэбзэу­хъумэкIо къулыкъухэм, общественнэ организациехэм ялIыкIохэр, динлэжьхэр.

Iофтхьабзэр зэрищагъ къэлэ администрацием ипащэу Геннадий Митрофановым.

— Непэрэ зэхэсыгъом тызыщытегущыIэщтыр зы Iофыгъу нахь мышIэми, ащ мэхьанэшхо иI. Лъэпкъ ыкIи дин зэгурыIоныгъэр гъэпытэгъэнымкIэ, экстремизмэ нэшанэ зыхэлъ хэ­бзэукъоныгъэхэм тиныбжьыкIэхэр ащытыухъумэнхэмкIэ анахьэу тынаIэ зытетын фэе лъэныкъохэр, шIыкIэхэр дгъэ­нэфэнхэр ары. Общественнэ, лъэпкъ ыкIи культурнэ организациехэу къалэм дэтхэр мыщ епхыгъэ IофшIэным чанэу къы­хэлажьэх, — хигъэунэфыкIыгъ Геннадий Митрофановым.

АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэр къытегущыIагъ лъэпкъ зэгурымыIоныгъэм ыкIи экстремизмэм апэуцужьыгъэнымкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтырэ лъэны­къохэм. ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер зыщыкIорэ лъэхъаным ыкIи непэ дунаим щызэрахьэрэ политикэм япхыгъэу ащ мэхьанэшхо къыхигъэщыгъ.

Джащ фэдэу къэралыгъо политикэм къыгъэуцурэ пшъэ­рылъ шъхьаIэхэм япхырыщын лъэпкъ ыкIи дин объединениехэр къыхэгъэлэжьэгъэнхэм, ныбжьыкIэхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэм, къалэм иобщественнэ ыкIи икультурнэ щыIакIэ хэщэгъэнхэм анаIэ нахь тырагъэтын фаеу Шъхьэлэхъо Аскэр ылъытагъ.

— Республикэм общественнэ-политическэ зыпкъитыныгъэ илъ нахь мышIэми, Украинэм щыкIорэ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием, лъэпкъ ыкIи дин зэгурымыIоныгъэм къыхэкIэу КъокIыпIэ Благъэм къыщытэ­джыгъэ бырсырхэм адырагъа­штэу аIозэ партиехэр, движениехэр зэкъохьанхэшъ, е цIыф гъэнэфагъэхэм ягукъэкIыкIэ пи­кетхэр зэхащэнхэ алъэкIыщт. Ахэм япхыгъэ къэбар нэпцIхэу Интернет хъытыухэм къары­хьэ­хэрэм талъэплъэ, игъом къыхэтэгъэщых, — къыIуагъ Комитетым итхьаматэ.

КъокIыпIэ Благъэм щыхъу­рэ-щышIэрэм епхыгъэу зэIукIэгъум хэлажьэхэрэм ащ закъыфигъэзагъ ыкIи зэпэуцужьыр мамырэу зэшIохыгъэнымкIэ акъылыгъэ зыхэмылъ зекIуакIэхэр зэрамыхьанхэм, сыд фэдэрэ лъэ­ны­къуи дырамыгъэштэным къы­фэджагъ.

Экстремизмэм ылъэныкъокIэ къэбар нэпцIхэр зыгъэIухэрэм якъыхэгъэщынкIэ зэрахьэрэ Iофтхьабзэхэм къатегущыIагъ АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ экстремизмэм пэшIуекIогъэнымкIэ и Гупчэ иотдел ипащэу ГутIэ Рэмэзан. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, мыр Iофыгъо шъхьаIэхэм ащыщ ыкIи бэхэм дунэе хъытыур къызэрэзыфагъэфедэрэм фэшI якъыхэгъэщын гумэкIыгъо къыпэкIы.

— Арэущтэу щытми, мы лъэ­ныкъом епхыгъэу тишъолъыр бзэджэшIагъэ щызезыхьагъэхэм ащыщхэр къыхэдгъэщынхэ тлъэ­кIыгъ, ащыщхэри IэкIыб къэралыгъохэм арыкIыжьыгъэх. Дунаим щыхъурэм дырагъаштэзэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр тишъолъыр щызэхамыщэнхэм тынаIэ тет. АщкIэ общественнэ ыкIи дин организациехэм зэпхыныгъэ адытиIэу тызэдэлажьэ, — къыIуагъ ГутIэ Рэмэзан.

Мыекъопэ къэлэ админист­рацием щыкIогъэ зэхэсыгъом динлэжьхэр, общественнэ IофышIэхэр къыщыгущыIагъэх, яеплъыкIэхэр къыщыраIотыкIыгъэх. Студентхэм еплъыкIэ тэрэз яIэным, лъэпкъ ыкIи дин зэмызэгъыныгъэхэр къахэмыфэнхэм афэIорышIэщт амалхэр, анахьэу анаIэ зытырагъэтыщт лъэны­къохэр зэдагъэнэфагъэх.

Iэшъынэ Сусан.

Сурэтхэр: А. Балабась.