Къагъотыжьыгъ

Урысыем ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Минис­терствэ и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипресс-­къулыкъу къызэритыгъэмкIэ, шэкIогъум и 20-м сыхьатыр 13.15-м Шытхьалэ щыIэ аварийнэ къэ­гъэнэжьэкIо отрядэу «Кубань-Спайс» зыфиIорэм икъулыкъушIэхэм Шытхьэлэ районым ипоселкэу Заречнэм дэжь илъэсипшI зыныбжь шъэожъыеу станицэу Ханскэм псым щитхьэлагъэм ихьадэ къыщагъотыжьыгъ.

Урысыем и Следственнэ комитет иследственнэ ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм икъулыкъушIэхэр мы чIыпIэм кIуагъэх ыкIи зэхэфын Iофтхьабзэхэр зэра­хьагъэх.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, шэкIогъум и 13-м Ханскэм щыпсэурэ хъулъфыгъэм нэбгыриплI къыдисэу автомобилэу «Шевроле Нива» зыфиIорэр фэмыгъэIорышIэжьэу дэчъэхи, псыхъоу

Шъхьэгуащэ хэфагъ. Водителымрэ ащ къыдисыгъэ Iэтахъохэмрэ машинэм псаоу къикIыжьыгъэх, бзылъфыгъэмрэ шъэожъыемрэ псым ытхьэлагъэх. Машинэм псаоу къикIыжьыгъэ илъэс 16 зыныбжь пшъэшъэжъыем шъобжхэр тещагъэхэу сымэджэщым ащагъ.

Урысыем и Следственнэ комитет иследственнэ ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм водителым ылъэныкъокIэ уголовнэ Iоф къызэIуихыгъ. ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, хъулъфыгъэр ешъуагъэу рулым Iусыгъ.