Культурэм ихэхъоныгъ

Урысыем, Адыгеим, Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Ингушетием янароднэ артистэу, Пшызэрэ Абхъазымрэ искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу, УФ-мрэ АР-мрэ я Правительствэхэм якъэралыгъо шIухьафтынхэм, Д. Шостакович ыцIэ зыхьырэ шIухьафтыным ялау­реатэу, Зэкъошныгъэм иорден, медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр къы­зыфагъэшъошагъэу, культу­рэмкIэ ыкIи искусствэхэмкIэ Пшызэ къэралыгъо университетым ипрофессор гъэшIуагъэу, Адыгеим иапэрэ профессиональнэ композиторэу, АР-м лъэпкъ орэдымрэ къа­шъомрэкIэ и Къэралыгъо ансамблэу «Ислъамыем» ихудожественнэ пащэу Нэхэе Аслъан ыныбжь илъэс 80 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ творческэ пчыхьэзэхахьэр рес­публикэ филармонием щыкIуагъ.

Iофтхьабзэр рагъэжьэным ыпэкIэ АР-м и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат къыIотагъ АР-м иконцерт объединение икъэралыгъо симфоническэ оркестрэ мылъку IэпыIэгъоу къыIукIэщтым зэрэхагъэхъощтыр, мэ­къэмэ Iэмэ-псымакIэхэр ра­щэфынэу сомэ миллион 25-рэ къы­хагъэкIынэу унашъо зэра­штагъэр. Джащ фэдэу Адыгеим и ЛIышъхьэ республикэ симфоническэ оркестрэм фащэфыгъэ автобусыкIэм иIункIыбзэ аритыжьыгъ. «SFТ Grоuр» зыфиIорэ компанием къафыхигъэкIыгъэ мылъкумкIэ ар къащэфыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ зэрэхигъэу­нэфыкIыгъэмкIэ, хэбзэ къулыкъухэм культурэм, творческэ объединениехэм, творческэ кол­лектив пэрытхэм япсэуалъэ­хэр мылъкукIи, техникэкIи нахь зэтегъэпсыхьэгъэнхэм тапэкIи анаIэ тырагъэтыщт. Къэралыгъо программэхэмрэ лъэпкъ про­ектэу «Культурэмрэ» къадыхэ­лъы­­тагъэу, федеральнэ гупчэр яIэ­пыIэгъоу мыщ фэдэ Iофхэм азыныкъо нахьыбэр зэшIуахы.

КъумпIыл Мурат зимэфэкI хэзгъэунэфыкIырэ композитор цIэрыIомрэ искусствэм иIофы­шIэшхохэу Нэхэе Аслъан къы­фэгушIонэу къэкIуагъэхэмрэ аIу­кIагъ. ЗэдэгущыIэгъум хэлэжьагъэх Урысыем икомпозиторхэм я Союз иправление итхьаматэу Рашид Калимуллиныр, Вьетнам щыщ композиторхэу До Хонг Куан, Ле Ты Минь, До Тхи Занг, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Казахстан, Кыргызстан, Къэ­бэртэе-Бэлъкъарым къарыкIыгъэ композиторхэр, АР-м и ЛIышъхьэщтыгъэу, АР-м и Къэралыгъо упчIэжьэгъоу ТхьакIущынэ Ас­лъан, АР-м и Ап­шъэрэ хьыкум итхьамэтагъэу Трахъо Аслъан, нэмыкI хьэкIэ гъэшIуагъэхэр.

ЗэIукIэгъур къы­зэIуихызэ, КъумпIыл Мурат Нэхэе Аслъан зэ­рэфэразэр къы­Iуагъ илъэсыбэ хъугъэу гуеты­ныгъэ фыриIэу Iоф зэришIэрэм, лъэпкъ культу­рэм икъэухъумэн иIахьышхо зэрэхишIыхьэрэм афэшI. Джащ фэдэу Адыгеим и ЛIышъхьэ хьакIэхэми шIуфэс къарихыгъ, Урысыем икомпозиторхэм я Союз тапэкIи зэдэ­лэжьэныгъэу дыряIэм зырагъэу­шъомбгъу зэрашIоигъор къы­Iуагъ.

Рашид Калимуллиным Нэхэе Аслъан зэчыишIоу зэрэщытыр, хэгъэгум икультурэрэ иискусствэрэ хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэ­нымкIэ гъэхъэгъэшхохэр зэри­Iэхэр къыхигъэщыгъ. Урысыем икомпозиторхэм я Союз иправление итхьаматэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Адыгеим икомпозиторхэм IэпэIэсэныгъэшхо ахэлъ, республикэм итворческэ интеллигенцие шIуагъэ къэзытырэ зэдэлэжьэныгъэу дыряIэри лъагъэкIуатэ ашIоигъу. Куль­турэм зыкъегъэIэтыгъэным, Адыгеим иныбжьыкIэхэм ятворчествэ зегъэушъомбгъугъэным иамалхэр зэрэзэрихьэхэрэм афэшI Адыгеим и ЛIышъхьэ зэ­рэфэразэр ащ къыIуагъ.

«ЦIыфхэм якультурэрэ ягъэсэныгъэрэ зыкъязыгъэIэтыщт, ахэр музыкальнэ классическэ искусствэм фэзыщэщтхэ творческэ егъэжьэпIэ гъэшIэгъон пстэуми адедгъэштэщт. ТшIэрэр зэкIэ цIыфхэм ящыкIэгъэным, къафэфедэным мэхьанэшхо иI», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Итворчествэ осэ­шхо къызэрэфа­шIыгъэм, имэфэкI­кIэ къызэрэфэгу­шIуагъэхэм, лъэпкъ культурэм изегъэу­шъомбгъункIэ рес­публикэм ихэбзэ къулыкъухэм япащэхэм анаIэ къызэрэтырагъэтырэм афэшI Нэхэе Ас­лъан «тхьашъуегъэ­псэу» ариIуагъ. Адыгеим лъэпкъ орэдымрэ къа­шъом­рэкIэ и Къэралыгъо ансамблэу «Ислъамыем» иIоф­шIэн зэрэзэхищэрэм, творческэ гухэлъэу иIэхэм художественнэ пащэр къатегущыIагъ. ЗимэфэкI хэзыгъэунэфыкIырэ композитор цIэрыIом къекIолIагъэхэр иконцерт еплъын­хэу къыригъэблэгъагъэх. Ар республикэ филармонием щыкIуагъ.

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Нэхэе Аслъан фэгушIонэу къэкIогъагъ.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, лъэпкъ нэшанэ­хэр лъапсэ зыфэхъугъэ классическэ IофшIагъэхэу Нэхэе Ас­лъан иIэхэм адыгэ культурэм идэхагъэрэ ибаиныгъэрэ къахэщы, ащ дакIоу тиреспубликэ иакадемическэ музыкальнэ искусствэ лъэгэпIэ иным зэрэнэ­сыгъэр къегъэлъагъо. Ежь Нэхэе Аслъан артист лIэуж пчъагъэ ыгъэсагъ. Ахэм ащыщыбэмэ хэгъэгу ыкIи лъэпкъ культурэм ихэбзэ анахь дэгъухэр лъагъэ­кIуатэх, хэгъэгум ичIыпIэ зэфэшъхьафхэр Адыгеим илIыкIохэм яIэпэIэсэныгъэ зынэсырэм нэIуасэ фашIых.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Нэхэе Аслъан иIэпэIэсэныгъэ, Iофэу зыпылъым зэрэфэшъыпкъэм, Адыгеир цIэрыIо хъуным пае Iофышхоу ышIэрэм, республикэм имызакъоу, хэгъэгу псаум имузыкальнэ культурэ зэригъэбаи­рэм апае зэрэфэразэр къыри­Iуагъ. Джащ фэдэу КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ «Ислъамыер» республикэм имызакъоу, цIыф лъэпкъыбэ зыщыпсэурэ ти Хэгъэгушхо зэрэпсаоу ибаиныгъэу зэрэщытыр.

«УапэкIэ джыри творческэ проектыбэ зэрэщыIэм сехъырэ­хъышэрэп. Тэри Адыгеим икультурэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ, IэпэIэсэныгъэ зыхэлъ тичIыпIэгъухэм яамалхэр икъоу къагъэ­лъэгъонхэмкIэ тапэкIи тфэлъэ­кIыщтыр зэкIэ тшIэщт», — къы­хигъэщыгъ АР-м и ЛIышъхьэ.

АР-м и Къэралыгъо упчIэжьэгъоу ТхьакIущынэ Аслъан, Урысыем икомпозиторхэм я Союз и ГъэIорышIапIэ итхьаматэу, Урысыем инароднэ артистэу Рашид Калимуллиныр, УФ-м IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу, тхакIоу МэщбэшIэ Исхьакъ, СНГ-м ихэгъэгухэм, Темыр Кав­казым ишъолъырхэм ялIыкIохэр, джащ фэдэу Аслъан игупсэ Теуцожь районым къарыкIыгъэхэр къыфэгушIуагъэх.

Ащ нэужым ансамблэу «Ислъамыем», АР-м и Концерт объ­единение и Къэралыгъо сим­фоническэ оркестрэ яартистхэм музыкальнэ композицие анахь дэгъухэр къатыгъэх. Про­граммэм игупчэ шъыпкъэу хъу­гъэ оркестрэм, хорым ыкIи орэ­дыIохэм апае Iахьи 3-у зэхэт апэрэ лъэпкъ симфониеу «Мелодии восходящего солнца» зыфиIорэм ипремьерэ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу
Сурэтхэр: А. Гусев.